Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Chúa Giê-xu là Hình mẫu cho chúng ta
Chúa Giê-xu là Hình mẫu cho chúng ta

Chúa Giê-xu là Hình mẫu cho chúng ta

Chúa Giê-su là gương mẫu cho những ai noi theo ngài. Nhiều mô tả về Chúa Giê-su cũng áp dụng cho những người ở trong Đấng Christ. Nhiều tuyên bố liên quan đến Chúa Giê-su cũng liên quan đến các môn đồ của ngài.