Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
IntegritySyndicate.com
Cơ sở của Kinh thánh

Cơ sở của Kinh thánh

Cơ sở của Kinh thánh

Các bài viết sau đây đề cập đến các bản dịch Kinh thánh được ưu tiên, các nguồn tài liệu nghiên cứu Kinh thánh, sự nhấn mạnh của chúng tôi về những tác phẩm của các sứ đồ là có thẩm quyền nhất và giáo luật Tân ước được cải cách có lý do.