Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Phúc âm Công vụ
Phúc âm Công vụ

Phúc âm Công vụ

Phúc âm Công vụ là gì?

Phúc âm Công vụ là Phúc âm của Chúa Giê-xu Christ theo sách Công vụ. Đó là, Phúc âm được các Sứ đồ dạy và rao giảng khi họ ra ngoài thế gian. Cả Phúc âm Lu-ca và Công vụ Tông đồ đều được viết bởi Lu-ca, người đã viết trong phần giới thiệu, “Trong cuốn sách đầu tiên của tôi, O Theophilus (có nghĩa là người tìm kiếm Đức Chúa Trời), tôi đã giải quyết tất cả những gì Chúa Giê-su bắt đầu làm và dạy, cho đến khi ngày mà Người được cất lên, sau khi Người đã ban các mệnh lệnh qua Đức Thánh Linh cho các sứ đồ mà Người đã chọn. ” (Công-vụ 1: 1-2) Công-vụ rất quan trọng vì nó bắt đầu từ khi Phúc âm Lu-ca khởi hành với sự thăng thiên của Chúa Giê-su Christ. 

Khi trích dẫn sự dạy dỗ, rao giảng và những lời khuyên dạy từ sách Công vụ, chúng ta thấy rõ ràng Phúc âm mà các Sứ đồ đã tin tưởng và giảng dạy. Đầu tiên, một bản phác thảo của các học thuyết nền tảng được cung cấp. Sau đó, chúng ta bắt đầu với một vài câu trong chương cuối cùng trong sách Lu-ca và đi ngay vào lời chứng của các Sứ đồ. Chúng ta hãy xem những người được Chúa Kitô ủy nhiệm nghĩ Phúc âm là gì khi chúng ta thấy lời chứng trực tiếp của các Tông đồ, những người được Chúa Kitô tuyển chọn. Các câu thích hợp ở phiên bản chuẩn tiếng Anh (ESV) trừ khi có ghi chú khác.

Sơ lược các Lời dạy Phúc âm trong Công vụ 

Dưới đây là bản phác thảo các học thuyết cơ bản cốt lõi được Công vụ chứng thực. Điều này phù hợp với Hê-bơ-rơ 6: 1-8 phác thảo những lời dạy cơ bản của đức tin. 

1. Điểm khởi đầu: (giáo lý sơ đẳng) về Đấng Christ 

Công vụ 1: 3, Công vụ 2: 22-36, Công vụ 3: 13-15, 18-26, Công vụ 4: 10-12. Công vụ 4: 24-31, Công vụ 5: 30-32, Công vụ 5:42, Công vụ 7:56, Công vụ 9: 20-22, Công vụ 10: 36-46, Công vụ 11:23, Công vụ 13: 23-24, Công vụ 13: 30-35, Công vụ 13: 36-41, Công vụ 17: 3, Công vụ 17: 30-31

2. Ăn năn từ những công việc đã chết và đức tin đối với Đức Chúa Trời

Công vụ 2:38, Công vụ 3:26, Công vụ 7: 44-53, Công vụ 11:18, Công vụ 14:15, Công vụ 17: 24-31, Công vụ 20:21, Công vụ 26: 18-20

 3. Hướng dẫn về báp têm (Đi xuống trong phép báp têm + báp têm trong Chúa Thánh Thần)

Công vụ 2:38, Công vụ 8:12, Công vụ 8: 14-18, Công vụ 8: 36-39, Công vụ 9: 17-18, Công vụ 10: 44-48, Công vụ 11: 15-18, Công vụ 17: 31- 34, Công vụ 18: 8, Công vụ 19: 2-6, Công vụ 22:16

4. Đặt tay

Công vụ 6: 6, Công vụ 8: 17-18, Công vụ 9: 12-18, Công vụ 13: 3, Công vụ 19: 6, Công vụ 28: 8

5. Nhận được Đức Thánh Linh, nếm món quà thiên đàng, nếm lời tốt lành của Đức Chúa Trời và quyền năng của thời đại sắp đến.

Công vụ 1: 5, Công vụ 1: 7, Công vụ 2: 1-4, Công vụ 2: 15-18, Công vụ 2:33, Công vụ 2: 38-42, Công vụ 8: 14-19, Công vụ 10: 44-47, Công vụ 19: 6  

Trong tiếng Hy Lạp, "lời tốt" là "lời nói đẹp" đề cập đến tiếng lạ, "kinh nghiệm những lời nói tuyệt vời của Đức Chúa Trời"

6. Sự sống lại của kẻ chết (bao gồm cả Vương quốc của Đức Chúa Trời)

Công vụ 1: 3, Công vụ 1: 6-7, Công vụ 1:11, Công vụ 4: 2, Công vụ 8:12, Công vụ 14:22, Công vụ 19: 8, Công vụ 20:25, Công vụ 20:32, Công vụ 23: 6, Công vụ 24: 14-21, Công vụ 26: 6-8, Công vụ 28:23, Công vụ 28:31

7. Sự phán xét vĩnh cửu

Công vụ 2: 19-21, Công vụ 3:21, Công vụ 10:42, Công vụ 17: 30-31, Công vụ 24:15

Hê-bơ-rơ 6: 1-8 (A-ram Peshitta, Lamsa)

1  Vì vậy, chúng ta hãy để lại lời cơ bản của Đấng Christ, và chúng ta hãy tiếp tục hoàn thiện. Tại sao bạn lại đặt nền tảng khác cho sự ăn năn từ những việc làm trong quá khứ và cho đức tin nơi Đức Chúa Trời? 2 Và đối với học thuyết về phép báp têm, về việc đặt tay và về sự sống lại của kẻ chết và sự phán xét đời đời? 3 Nếu Chúa cho phép, điều này chúng tôi sẽ làm. 4  Nhưng điều này là không thể đối với những người đã từng được rửa tội 5 và đã nếm thử món quà từ trời, đã nhận được Đức Thánh Linh, và đã nếm trải lời tốt lành của Đức Chúa Trời và các quyền năng của thế gian sẽ đến, 6 Vì, để họ tái phạm tội và được tái tạo bởi sự ăn năn, họ đã đóng đinh Con Đức Chúa Trời vào thập tự giá lần thứ hai và để Người mở ra sự hổ thẹn. 7 Vả, đất uống nước mưa rơi xuống dồi dào, sinh ra các loại thảo mộc hữu ích cho kẻ trồng trọt, thì nhận được phước lành từ Đức Chúa Trời; 8 Nhưng nếu nó sinh ra gai và sáng lên thì nó sẽ bị từ chối và không còn bao lâu nữa sẽ bị lên án; và cuối cùng cây trồng này sẽ bị đốt cháy. 

Phần 1, Mở đầu cho Bộ

Lu-ca 24: 45-49, Chỉ dẫn từ Đấng Christ

45 Sau đó, anh ấy mở trí óc họ để hiểu Kinh thánh, 46 và nói với họ, "Vì vậy, nó được viết, rằng Đấng Christ phải chịu đau khổ và vào ngày thứ ba sống lại từ kẻ chết, 47 và sự hối cải để được tha tội phải được nhân danh Ngài cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem. 48 Bạn là nhân chứng của những điều này. 49 Và này, tôi đang gửi lời hứa của Cha tôi trên các bạn. Nhưng hãy ở lại thành phố cho đến khi bạn được khoác lên mình sức mạnh từ trên cao".

Công vụ 1: 1-11, Giới thiệu về Công vụ

1 Trong cuốn sách đầu tiên, Hỡi Theophilus, tôi đã đề cập đến tất cả những gì Chúa Giê-su bắt đầu làm và dạy, 2 cho đến ngày ngài được cất nhắc, sau khi ngài đã ban các mệnh lệnh qua Đức Thánh Linh cho các sứ đồ. người mà anh ấy đã chọn. 3 Anh ấy đã tự trình bày mình còn sống với họ sau những đau khổ của anh ấy bằng nhiều bằng chứng, xuất hiện với họ trong suốt bốn mươi ngày và nói về vương quốc của Chúa. 4 Và khi ở lại với họ, Người ra lệnh cho họ không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải chờ đợi lời hứa của Chúa Cha, Người phán: “Các ngươi đã nghe ta nói; 5 vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng bạn sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh không bao nhiêu ngày nữa kể từ bây giờ.". 6 Vì vậy, khi họ đến với nhau, họ đã hỏi anh ấy, "Lạy Chúa, lúc này Chúa có phục hồi vương quốc cho Y-sơ-ra-ên được không?? " 7 Ngài nói với họ: “Các con không biết thời gian hay mùa nào mà Cha đã ấn định bằng quyền riêng của Ngài. 8 Nhưng các ngươi sẽ nhận được quyền năng khi Đức Thánh Linh ngự xuống trên các ngươi, và các ngươi sẽ là nhân chứng của ta tại Giê-ru-sa-lem, khắp xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, và cho đến tận cùng trái đất ”. 9 Và khi anh ta nói những điều này, khi họ đang nhìn, anh ta được nâng lên, và một đám mây đã đưa anh ta ra khỏi tầm mắt của họ. 10 Và trong khi họ đang nhìn lên trời khi Người đi, kìa, có hai người đàn ông mặc áo choàng trắng đứng cạnh họ, 11 và nói: “Hỡi những người ở Ga-li-lê, tại sao các ngươi lại đứng nhìn lên trời? Chúa Giê-xu này, Đấng đã được cất lên từ bạn vào thiên đàng, sẽ đến giống như cách bạn thấy Ngài lên trời.".

Phần 2, Ngày lễ Ngũ tuần 

Công vụ 2: 1-13, Sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh

1 Khi đến ngày Lễ Ngũ Tuần, tất cả họ đều ở cùng một nơi. 2 Và đột nhiên từ trên trời vang lên một âm thanh như một cơn gió thổi mạnh, và nó tràn ngập khắp ngôi nhà nơi họ đang ngồi. 3 Và những lưỡi chia rẽ như lửa hiện ra với họ và ngự trên mỗi người trong số họ. 4 Và tất cả họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói những thứ tiếng khác khi Đức Thánh Linh ban cho họ lời nói.. 5 Bây giờ có người Do Thái ở Jerusalem, những người sùng đạo từ mọi quốc gia dưới thiên đàng. 6 Và tại âm thanh này, đám đông tụ họp lại, và họ hoang mang, bởi vì mỗi người đang nghe họ nói bằng ngôn ngữ của mình. 7 Họ ngạc nhiên và ngạc nhiên nói: “Chẳng phải tất cả những người này đang nói tiếng Ga-li-lê sao? 8 Và làm thế nào để chúng ta nghe, mỗi người chúng ta nói bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình? 9 Parthia và Medes và Elamite và cư dân của Mesopotamia, Judea và Cappadocia, Pontus và Asia, 10 Phrygia và Pamphylia, Ai Cập và các phần của Libya thuộc Cyrene, và du khách đến từ Rome, 11 cả người Do Thái và dân đạo, người Crete và người Ả Rập — chúng tôi nghe họ kể bằng tiếng riêng của chúng tôi về những công việc vĩ đại của Đức Chúa Trời. ” 12 Và tất cả đều ngạc nhiên và bối rối, nói với nhau, "Điều này có nghĩa là gì?" 13 Nhưng những người khác chế nhạo nói, "Họ được đổ đầy rượu mới."

Công vụ 2: 14-21, Phi-e-rơ trích dẫn lời tiên tri Giô-ên

14 Nhưng Phi-e-rơ, đứng với mười một người, cất tiếng nói với họ: “Những người ở xứ Giu-đê và tất cả những ai cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, hãy biết điều này cho các ngươi và hãy lắng nghe lời ta. 15 Đối với những người này không say, như bạn nghĩ, vì đó chỉ là giờ thứ ba trong ngày. 16 Nhưng đây là điều đã được nói qua nhà tiên tri Joel:
17 “'Và trong những ngày cuối cùng, Đức Chúa Trời tuyên bố, rằng tôi sẽ đổ Thánh Linh của tôi trên tất cả xác thịt., các con trai và con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri, các chàng trai các ngươi sẽ thấy sự hiện thấy, và các ông già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ; 18 ngay cả trên những tôi tớ nam và tớ nữ của tôi trong những ngày đó, tôi sẽ đổ Thánh Linh của tôi, và họ sẽ nói tiên tri.. 19 Và tôi sẽ cho thấy những điều kỳ diệu trên các tầng trời trên và các dấu hiệu trên trái đất bên dưới, máu, lửa và hơi khói; 20 mặt trời sẽ biến thành bóng tối và mặt trăng trở thành máu, trước khi ngày của Chúa đến, ngày vĩ đại và tráng lệ. 21 Và nó sẽ xảy ra rằng tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.'

Công vụ 2: 22-28, Phi-e-rơ rao giảng về sự sống lại

22 “Hỡi những người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này: Chúa Giêsu thành Nazareth, một người được Đức Chúa Trời chứng thực cho bạn bằng những công việc, những điều kỳ diệu và những dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đã làm qua anh ta ở giữa bạn, như chính bạn biết— 23 Chúa Jêsus này, được giải cứu theo kế hoạch xác định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, bạn bị đóng đinh và giết chết bởi bàn tay của những người vô luật pháp. 24 Chúa đã nâng anh ấy lên, làm mất đi cảm giác đau đớn của cái chết, bởi vì anh ta không thể bị nó nắm giữ. 25 Vì Đa-vít nói về ông: “Tôi đã thấy Chúa luôn luôn ở trước mặt tôi, vì Ngài ở bên hữu tôi, hầu cho tôi không bị lung lay; 26 vì vậy lòng tôi vui mừng, và lưỡi tôi vui mừng; xác thịt tôi cũng sẽ sống trong hy vọng. 27 Vì ngươi sẽ không bỏ rơi linh hồn ta cho Hades, hay để cho Đấng Thánh của ngươi nhìn thấy sự hư nát. 28 Bạn đã cho tôi biết những con đường của cuộc sống; bạn sẽ làm cho tôi tràn đầy hạnh phúc với sự hiện diện của bạn. '

Công vụ 2: 29-36, Phi-e-rơ rao giảng, “Đức Chúa Trời đã khiến ông (Chúa Giê-xu) vừa là Chúa vừa là Đấng Christ”

29 “Hỡi anh em, tôi có thể tin tưởng nói với anh em về tộc trưởng Đa-vít rằng ông ấy đều đã chết và đã được chôn cất, và ngôi mộ của ông ấy ở với chúng ta cho đến ngày nay. 30 Do đó, trở thành một nhà tiên tri, và biết rằng Đức Chúa Trời đã tuyên thệ với ông rằng ông sẽ đặt một trong những con cháu của ông lên ngai vàng của mình, 31 ông đã thấy trước và nói về sự phục sinh của Đấng Christ, rằng ông không bị bỏ rơi cho Hades, và xác thịt của ông cũng không bị hư hỏng.. 32 Đức Chúa Jêsus này mà Đức Chúa Trời sống lại, và tất cả chúng ta đều là nhân chứng. 33 Do đó, được tôn cao bên hữu Đức Chúa Trời, và đã nhận được lời hứa của Đức Thánh Linh từ Đức Chúa Cha, Ngài đã tuôn đổ điều này mà chính các bạn đang thấy và đang nghe.. 34 Vì Đa-vít không lên trời, nhưng chính ông nói: "'Chúa phán cùng Chúa tôi rằng:" Hãy ngồi bên hữu tôi, 35 cho đến khi ta biến kẻ thù của ngươi trở thành bệ đỡ của ngươi. " 36 Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã dựng ông vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jêsus mà bạn đã đóng đinh vào thập tự giá.".

Công vụ 2: 37-43, Giáo lý Các Sứ đồ

 37 Bây giờ khi họ nghe điều này, họ đã được cắt tim, và nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ còn lại, "Hỡi anh em, chúng tôi phải làm gì?" 38 Và Phi-e-rơ nói với họ: “Hãy ăn năn và làm báp têm cho mọi người trong anh em nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để được tha tội, và anh em sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh.. 39 Vì lời hứa là dành cho bạn, cho con cái bạn và cho tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta kêu gọi chính mình". 40 Và với nhiều lời khác, anh ta làm chứng và tiếp tục khuyên họ, nói rằng, "Hãy tự cứu mình khỏi thế hệ quanh co này". 41 Vì vậy, những người nhận lời của ông đã được làm báp têm, và đã có thêm vào ngày hôm đó khoảng ba nghìn linh hồn. 42 Và họ đã cống hiến hết mình cho sự dạy dỗ của các sứ đồ và sự thông công, bẻ bánh và những lời cầu nguyện. 43 Mọi linh hồn đều kinh ngạc, và nhiều điều kỳ diệu và dấu lạ đã được thực hiện qua các sứ đồ. 

Phần 3, Phi-e-rơ rao giảng cho người Do Thái

Công vụ 3: 13-26, Phi-e-rơ rao giảng trong sân hiên của Sa-lô-môn

13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã tôn vinh tôi tớ của Ngài là Chúa Giê-xu., người mà bạn đã giao nộp và từ chối trước sự chứng kiến ​​của Philatô, khi ông đã quyết định trả tự do cho anh ta. 14 Nhưng bạn đã chối bỏ Đấng Thánh và Công chính, và yêu cầu ban một kẻ giết người cho bạn, 15 và bạn đã giết Tác giả của sự sống, người mà Đức Chúa Trời đã sống lại từ cõi chết. Về điều này, chúng tôi là nhân chứng16 Và tên của anh ấy - bởi đức tin vào tên anh ấy - đã làm cho người đàn ông này trở nên mạnh mẽ mà bạn thấy và biết, và đức tin nhờ Chúa Giê-xu đã ban cho người đàn ông này sức khỏe hoàn hảo trước mặt tất cả các bạn.

17 “Và bây giờ, các anh em, tôi biết rằng các bạn đã hành động thiếu hiểu biết, cũng như những người cai trị của các bạn. 18 Nhưng điều mà Đức Chúa Trời đã báo trước bằng miệng của tất cả các nhà tiên tri, rằng Đấng Christ của ngài sẽ phải chịu đau khổ, thì ngài đã ứng nghiệm. 19 Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại, để tội lỗi của bạn có thể được xóa bỏ, 20 rằng thời gian sảng khoái có thể đến từ sự hiện diện của Chúa, và Ngài có thể sai Đấng Christ đã chỉ định cho bạn, Chúa Giê-xu., 21 Đấng mà thiên đàng phải nhận được cho đến lúc khôi phục lại tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng các tiên tri thánh của Ngài từ lâu.. 22 Môi-se nói: 'Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho ngươi một tiên tri giống như ta từ anh em ngươi. Bạn sẽ lắng nghe anh ấy trong bất cứ điều gì anh ấy nói với bạn. 23 Và mọi linh hồn không nghe lời tiên tri đó sẽ bị tiêu diệt khỏi dân sự. ' 24tất cả các tiên tri đã nói, từ Sa-mu-ên và những người đến sau ông, cũng đã công bố những ngày này. 25 Các ngươi là con trai của các tiên tri và giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với tổ phụ các ngươi, nói với Áp-ra-ham rằng: 'Và trong con cháu của bạn, tất cả các gia đình trên trái đất sẽ được ban phước.' 26 Đức Chúa Trời, đã làm tôi tớ Ngài sống lại, đã sai người đến với các ngươi trước, để ban phước cho các ngươi bằng cách biến mọi người trong các ngươi khỏi sự gian ác của mình.".

Công vụ 4: 1-2, Sa-đu-sê khó chịu 

1 Và khi họ đang nói chuyện với dân chúng, các thầy tế lễ và đội trưởng của đền thờ và những người Sa-đu-sê đến gặp họ, 2 rất khó chịu vì họ đang dạy dân chúng và tuyên bố trong Chúa Giê-xu, sự sống lại từ kẻ chết.

Công vụ 4: 8-12, Phi-e-rơ trước công đồng

8 Sau đó, Phi-e-rơ, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nói với họ: “Các nhà cai trị dân sự và các trưởng lão, 9 nếu ngày nay chúng ta đang bị kiểm tra liên quan đến một việc làm tốt đối với một người đàn ông tàn tật, thì người đàn ông này đã được chữa lành bằng cách nào, 10 hãy để cho tất cả các bạn và cho tất cả người dân Y-sơ-ra-ên biết rằng bởi tên của Chúa Giêsu Kitô thành Nazareth, người bạn đã đóng đinh, Đấng mà Chúa đã sống lại từ cõi chết—Bởi anh ấy, người đàn ông này đang đứng trước bạn rất tốt. 11 Chúa Giê-xu này là viên đá đã bị các bạn, những người xây dựng từ chối, đã trở thành đá tảng. 12 Và sự cứu rỗi không nơi ai khác, vì không có danh nào khác dưới trời ban cho loài người mà chúng ta phải được cứu.".

Công vụ 4: 24-31, Lời cầu nguyện của những người tin Chúa

24 … Họ cùng nhau cất cao giọng nói với Chúa và nói, “Lạy Chúa tể trị, người đã tạo ra trời đất và biển cả và mọi thứ trong chúng, 25 Ai qua miệng của cha chúng tôi là Đa-vít, tôi tớ của bạn, đã nói bởi Đức Thánh Linh rằng: “Tại sao dân ngoại thịnh nộ, và các dân tộc mưu lược vô ích? 26 Các vị vua của trái đất đã tự đặt mình, và những người cai trị đã tập hợp lại với nhau, chống lại Chúa và chống lại Người được xức dầu của Ngài'- 27 vì thực sự trong thành phố này đã có nhóm nhau chống lại tôi tớ thánh của bạn là Chúa Jêsus, người mà bạn đã xức dầu, cả Hê-rốt và Pontius Pilate, cùng với dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên., 28 để làm bất cứ điều gì bàn tay của bạn và kế hoạch của bạn đã được định sẵn để thực hiện. 29 Và bây giờ, lạy Chúa, hãy xem xét những mối đe dọa của họ và ban cho tôi tớ Chúa tiếp tục nói lời Chúa với tất cả sự dạn dĩ, 30 trong khi bạn duỗi tay ra để chữa lành, và các dấu hiệu và điều kỳ diệu được thực hiện thông qua tên của tôi tớ thánh của bạn là Chúa Jêsus". 31 Và khi họ đã cầu nguyện, nơi họ đang tụ họp lại với nhau bị chấn động, và họ đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và tiếp tục nói lời Chúa một cách dạn dĩ.

Công vụ 5: 12-16, Bộ Sứ đồ

12 Giờ đây, nhiều dấu hiệu và điều kỳ diệu đã được thực hiện thường xuyên trong nhân dân bởi bàn tay của các sứ đồ. Và tất cả họ đã ở cùng nhau ở Portico của Solomon. 13 Không ai trong số những người còn lại dám tham gia cùng họ, nhưng mọi người rất coi trọng họ. 14 Và hơn bao giờ hết, những người tin Chúa đã được thêm vào Chúa, gồm cả đàn ông và đàn bà, 15 đến nỗi họ còn mang những người bệnh ra ngoài đường và đặt họ trên cũi và chiếu, để khi Phi-e-rơ đi qua, ít nhất bóng của ông có thể rơi trên một số người trong số họ. 16 Dân chúng cũng tụ tập từ các thị trấn xung quanh thành Giê-ru-sa-lem, đem những người bệnh tật và những người bị ô uế làm phiền, và tất cả họ đều được chữa lành.

Công vụ 5: 29-32, Các sứ đồ bị bắt

29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời: “Chúng tôi phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. 30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại, người mà bạn đã giết bằng cách treo cổ Ngài trên cây. 31 Đức Chúa Trời đã tôn Ngài ở bên hữu Ngài làm Lãnh tụ và Đấng Cứu Rỗi, để ban cho dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và tha tội.. 32 Và chúng ta là nhân chứng cho những điều này, và Chúa Thánh Thần cũng vậy, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng lời Ngài.".

Công vụ 5: 40-42, Đối mặt với sự ngược đãi

40 và khi họ đã kêu gọi các sứ đồ, họ đánh họ và buộc tội họ không được nói chuyện nhân danh Đức Chúa Jêsus, và để họ đi. 41 Sau đó, họ rời khỏi sự hiện diện của hội đồng, vui mừng vì họ được coi là xứng đáng để chịu sự sỉ nhục vì danh. 42 Và mỗi ngày, trong đền thờ và từ nhà này sang nhà khác, họ đã không ngừng giảng dạy và rao giảng rằng Đấng Christ là Chúa Jêsus.

Công vụ 6: 2-7, Lựa chọn trợ lý

Mười hai người triệu tập đầy đủ các môn đồ và nói: “Chúng ta bỏ việc rao giảng lời Chúa để phục vụ bàn ăn là điều không đúng. 3 Vì vậy, hỡi anh em, hãy chọn ra trong anh em bảy người có danh tiếng tốt, đầy dẫy Thánh Linh và sự khôn ngoan, người mà chúng tôi sẽ bổ nhiệm cho nhiệm vụ này. 4 Nhưng chúng ta sẽ cống hiến hết mình cho sự cầu nguyện và chức vụ của lời". 5 Và những gì họ nói đã làm hài lòng cả buổi họp mặt, và họ đã chọn Ê-tiên, một người đầy đức tin và Chúa Thánh Thần, Phi-líp và Prochorus, và Nicanor, Timon, và Parmenas, và Nicolaus, một người sùng đạo Antioch. 6 Họ đặt trước các sứ đồ, và họ cầu nguyện và đặt tay trên họ. 7 Lời Đức Chúa Trời tiếp tục gia tăng, và số môn đồ tại Giê-ru-sa-lem nhân lên rất nhiều, và rất nhiều thầy tế lễ trở nên vâng phục đức tin.

Phần 4, Bài phát biểu của Stephen

Công vụ 7: 2-8, Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp

2 Và Ê-tiên nói: “Hỡi những người anh em, người cha, hãy nghe tôi. Đức Chúa Trời của sự vinh hiển đã hiện ra với tổ phụ Áp-ra-ham của chúng ta khi ông còn ở Lưỡng Hà, trước khi ông sống ở Haran, 3 và nói với anh ta: 'Hãy ra khỏi đất của bạn, khỏi đồng loại của bạn và đi vào đất mà tôi sẽ chỉ cho bạn.' 4 Sau đó, anh ta rời khỏi vùng đất của người Chaldeans và sống ở Haran. Và sau khi cha anh qua đời, Đức Chúa Trời đã đưa anh từ đó vào vùng đất mà bây giờ bạn đang sống. 5 Tuy nhiên, ông không cho anh ta thừa kế trong đó, thậm chí không dài một feet, nhưng hứa sẽ cho anh ta như một vật sở hữu và cho con cháu của anh ta sau anh ta, mặc dù anh ta không có con. 6 Và Đức Chúa Trời đã nói với hậu quả này - rằng con cái của Ngài sẽ là những người lưu trú trong một vùng đất thuộc về người khác, những người sẽ nô lệ họ và làm khổ họ bốn trăm năm. 7 Đức Chúa Trời phán: "Nhưng ta sẽ phán xét quốc gia mà họ phục vụ, và sau đó, họ sẽ đến và thờ phượng ta ở nơi này." 8 Và ông đã ban cho anh ta giao ước cắt bì. Và vì thế Áp-ra-ham trở thành tổ phụ của Y-sác, và cắt bì cho ông vào ngày thứ tám, và Y-sác trở thành tổ phụ của Gia-cốp, và Gia-cốp trong mười hai tổ phụ.

Công vụ 7: 9-16, Joseph

9 “Và các tộc trưởng, ghen tị với Giô-sép, đã bán anh ta vào Ai Cập; nhưng Chúa đã ở bên anh ấy 10 và giải cứu anh ta khỏi mọi đau khổ và ban cho anh ta ân huệ và sự khôn ngoan trước Pharaoh, vua của Ai Cập, người đã khiến anh ta cai trị Ai Cập và trên tất cả các hộ gia đình của anh ta. 11 Bấy giờ có một nạn đói xảy ra khắp Ai Cập và Ca-na-an, và đại nạn, tổ phụ chúng ta không tìm được thức ăn. 12 Nhưng khi Gia-cốp nghe nói có ngũ cốc ở Ai Cập, ông đã sai tổ phụ chúng ta đến thăm lần đầu tiên. 13 Và trong lần viếng thăm thứ hai, Giô-sép đã làm cho anh em mình được biết đến, và gia đình của Giô-sép được biết đến với Pha-ra-ôn. 14 Và Giô-sép đã sai và triệu tập Gia-cốp, cha của ông và tất cả đồng loại của ông, tổng cộng là bảy mươi lăm người. 15 Và Gia-cốp đi xuống Ai Cập, và ông ấy chết, ông và tổ phụ của chúng ta, 16 họ được mang về Shechem và đặt trong ngôi mộ mà Áp-ra-ham đã mua với số tiền bạc từ các con trai của Hamor ở Shechem.

Công vụ 7: 17-29, Môi-se và bị giam cầm ở Ai Cập

17 “Nhưng khi thời điểm của lời hứa đã đến gần, mà Đức Chúa Trời đã ban cho Áp-ra-ham, thì dân sự ở Ai Cập đã gia tăng và nhân lên. 18 cho đến khi xuất hiện trên đất Ai Cập một vị vua khác không biết Giô-sép. 19 Anh ta đối phó một cách khôn ngoan với chủng tộc của chúng ta và buộc cha của chúng ta phải phơi bày những đứa trẻ sơ sinh của họ, để chúng không được sống sót. 20 Lúc này Môi-se được sinh ra; và anh ấy đẹp trong tầm nhìn của Đức Chúa Trời. Và anh ấy đã được nuôi dưỡng trong ba tháng trong nhà của cha mình, 21 và khi anh bị bại lộ, con gái của Pharaoh đã nhận nuôi anh và nuôi nấng anh như con ruột của mình. 22 Và Môi-se đã được hướng dẫn về mọi sự khôn ngoan của người Ai Cập, và ông có quyền năng trong lời nói và việc làm của mình. 23 “Khi ông được bốn mươi tuổi, việc đi thăm các anh em của ông, con cái Y-sơ-ra-ên đã khiến ông đau lòng. 24 Và nhìn thấy một trong số họ bị xử oan, anh ta đã bảo vệ người đàn ông bị áp bức và trả thù cho anh ta bằng cách tấn công người Ai Cập. 25 Anh cho rằng anh em mình sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời đang ban cho họ sự cứu rỗi bởi bàn tay của anh, nhưng họ không hiểu. 26 Và vào ngày hôm sau, ông ấy xuất hiện với họ khi họ đang cãi vã và cố gắng hòa giải họ, nói rằng, 'Các bạn là anh em. Tại sao các bạn lại nhầm lẫn nhau? ' 27 Nhưng người đàn ông đang làm trái ý người hàng xóm của mình, đẩy anh ta sang một bên và nói: 'Ai đã khiến anh trở thành kẻ thống trị và phán xét trên chúng tôi? 28 Bạn có muốn giết tôi như khi bạn giết người Ai Cập ngày hôm qua không? ' 29 Tại sự phản đối này, Moses bỏ trốn và trở thành một kẻ lưu đày ở vùng đất Midian, nơi ông trở thành cha của hai người con trai.

Công vụ 7: 30-43, Môi-se và cuộc xuất hành 

30 “Giờ đây, khi đã bốn mươi năm trôi qua, một thiên thần hiện ra với ông trong vùng hoang vu trên Núi Sinai, trong ngọn lửa cháy trong bụi rậm. 31 Môi-se khi nhìn thấy nó, ông đã rất ngạc nhiên trước cảnh tượng đó, và khi ông đến gần để xem xét, thì có tiếng của Chúa: 32 'Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ các bạn, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp.' Còn Môi-se run rẩy không dám nhìn. 33 Chúa phán cùng anh ta rằng: Hãy cởi dép ra khỏi chân anh, vì nơi anh đang đứng là đất thánh. 34 Chắc chắn tôi đã thấy sự khốn cùng của dân tôi ở xứ Ê-díp-tô, nghe tiếng than thở của họ, và tôi đã xuống để giải cứu họ. Và bây giờ hãy đến, tôi sẽ gửi bạn đến Ai Cập. '

35 “Môi-se này, người mà họ đã từ chối, nói rằng, 'Ai đã khiến anh trở thành người cai trị và quan tòa?' -người đàn ông này được Đức Chúa Trời sai đến vừa là người cai trị vừa là người cứu chuộc bởi bàn tay của thiên sứ đã hiện ra với anh ta trong bụi cây. 36 Người đàn ông này đã dẫn họ ra ngoài, thực hiện những điều kỳ diệu và dấu hiệu ở Ai Cập, Biển Đỏ và trong đồng vắng trong bốn mươi năm. 37 Đây là Môi-se đã nói với dân Y-sơ-ra-ên, 'Đức Chúa Trời sẽ dấy lên cho bạn một nhà tiên tri giống như tôi từ anh em của bạn". 38 Đây là người đã ở trong hội thánh trong đồng vắng với thiên sứ đã nói chuyện với Người ở Núi Sinai, và với tổ phụ của chúng ta. Anh ấy đã nhận được những lời chúc sống động để trao cho chúng ta. 39 Tổ phụ chúng tôi không chịu vâng lời ông ta, nhưng đẩy ông ta sang một bên, và trong lòng họ hướng về Ai Cập, 40 nói với A-rôn rằng: Hãy tạo cho chúng tôi những vị thần sẽ đi trước chúng tôi. Về phần Môi-se đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ai Cập, chúng ta không biết điều gì đã xảy ra với ông. ' 41 Trong những ngày đó, họ làm một con bê, dâng của lễ cho thần tượng và vui mừng trong công việc tay mình làm. 42 Nhưng Đức Chúa Trời đã từ chối và giao cho họ để thờ phượng chủ thiên đàng, như đã chép trong sách các tiên tri: “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, các ngươi đã đem đến cho ta những con thú và vật tế bị giết trong bốn mươi năm trong đồng vắng, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên. ? 43 Bạn đã cất lều của Moloch và ngôi sao của thần Rephan của bạn, những hình ảnh mà bạn đã làm để thờ phượng; và ta sẽ tống các ngươi đi lưu đày ngoài Ba-by-lôn. '

Công vụ 7: 44-53, Từ chối các tiên tri 

44 “Tổ phụ chúng tôi đã dựng lều làm chứng trong đồng vắng, giống như người đã nói với Môi-se đã hướng dẫn ông làm điều đó, theo khuôn mẫu mà ông đã thấy. 45 Đến lượt tổ phụ của chúng ta đã mang nó đến với Giô-suê khi họ tước đoạt các quốc gia mà Đức Chúa Trời đã đánh đuổi tổ phụ của chúng ta. Vì vậy, cho đến thời của David, 46 người đã tìm thấy ân huệ trước mặt Đức Chúa Trời và yêu cầu tìm một nơi ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp. 47 Nhưng chính Sa-lô-môn đã xây một ngôi nhà cho ông. 48 Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ở trong những ngôi nhà làm bằng tay, như nhà tiên tri nói, 49 “'Trời là ngai vàng của ta, đất là bệ đỡ ta. Chúa phán bạn sẽ xây loại nhà nào cho tôi, hay đâu là nơi tôi yên nghỉ? 50 Không phải bàn tay tôi đã tạo ra tất cả những thứ này sao? ' 51 “Các ngươi là những người cứng cổ, tim và tai không cắt bì, các ngươi luôn chống lại Chúa Thánh Thần. Như cha của bạn đã làm, bạn cũng vậy. 52 Tổ phụ của bạn đã không bắt bớ những tiên tri nào? Và họ đã giết những người đã báo trước sự xuất hiện của Đấng Công chính, người mà bây giờ bạn đã phản bội và sát hại, 53 bạn đã nhận được luật pháp như được giao bởi các thiên thần và đã không tuân giữ nó".

Công vụ 7: 54-60, Ném đá Ê-tiên

54 Bây giờ khi họ nghe những điều này, họ phẫn nộ và nghiến răng về phía anh ta. 55 Nhưng anh ta, đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn lên trời và thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Jêsus đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời. 56 Và anh ta nói, "Kìa, tôi thấy các tầng trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời.". 57 Nhưng chúng kêu to không dứt tai và cùng nhau lao vào ông. 58 Sau đó, họ đuổi anh ta ra khỏi thành phố và ném đá anh ta. Và các nhân chứng đã đặt quần áo của họ dưới chân một người đàn ông trẻ tên là Sau-lơ. 59 Và khi họ đang ném đá Ê-tiên, ông kêu gọi: “Lạy Chúa Giê-su, xin hãy tiếp nhận thần khí của tôi”. 60 Và khuỵu xuống, anh ta lớn tiếng kêu lên: “Lạy Chúa, xin đừng cầm tội chúng nó.” Và khi anh ấy nói điều này, anh ấy đã ngủ thiếp đi.

Phần 5, Rao giảng bên ngoài Jerusalem

Công vụ 8: 5-8, Phi-líp tuyên bố Đấng Christ

5 Phi-líp đi xuống thành phố Sa-ma-ri và công bố cho họ là Đấng Christ. 6 Và đám đông đồng thanh chú ý đến những gì Phi-líp nói, khi họ nghe ông và thấy những dấu hiệu cho thấy ông đã làm. 7 Vì nhiều linh hồn ô uế, kêu la lớn tiếng, bởi nhiều người có họ, và nhiều người bị liệt hoặc què đã được chữa lành. 8 Vì vậy, có rất nhiều niềm vui trong thành phố đó.

Công vụ 8:12, Sự giảng dạy của Phi-líp-pin

12 Nhưng khi họ tin Phi-líp khi ông rao giảng tin tức tốt lành về vương quốc của Đức Chúa Trời và tên của Chúa Giê-xu Christ, họ đã được rửa tội, cả nam và nữ.

Công vụ 8: 14-22, Sa-ma-ri nhận được lời của Đức Chúa Trời

14 Bây giờ, khi các sứ đồ tại Giê-ru-sa-lem nghe tin Sa-ma-ri đã nhận được lời của Đức Chúa Trời, họ sai Phi-e-rơ và Giăng đến gặp họ, 15 người đã xuống và cầu nguyện cho họ để họ có thể nhận được Đức Thánh Linh, 16 vì Ngài chưa giáng xuống bất cứ ai trong số họ, nhưng họ chỉ được làm báp têm nhân danh Chúa Jêsus. 17 Sau đó họ đặt tay trên họ và họ nhận được Đức Thánh Linh. 18 Bây giờ khi Simon thấy điều đó Thánh Linh đã được ban cho qua việc đặt tay của các sứ đồ, anh ấy đã cung cấp cho họ tiền, 19 nói, "Cũng hãy ban cho tôi quyền năng này, để bất cứ ai trên đó Tôi đặt tay có thể nhận được Chúa Thánh Thần". 20 Nhưng Phi-e-rơ nói với ông: “Xin cho bạc của ngươi bị hư mất cùng với ngươi, vì ngươi tưởng rằng chỉ cần có tiền là ngươi có thể nhận được sự ban cho của Đức Chúa Trời! 21 Bạn không tham gia hay nhiều trong vấn đề này, vì lòng bạn không ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. 22 Vì vậy, hãy ăn năn sự gian ác này của bạn, và cầu nguyện với Chúa rằng, nếu có thể, ý định của trái tim bạn có thể được tha thứ cho bạn..

Công vụ 8: 26-39, Phi-líp và hoạn quan

26 Bây giờ một thiên thần của Chúa nói với Philip, Hồi Rise và đi về phía nam đến con đường đi từ Jerusalem đến Gaza. Đây là một nơi sa mạc. 27 Và anh đứng dậy và đi. Và có một người Ethiopia, một hoạn quan, một quan chức tòa án của Candace, nữ hoàng của người Ethiopia, người chịu trách nhiệm về tất cả kho báu của cô. Ông đã đến Jerusalem để thờ phượng 28 và đang trở về, ngồi trong cỗ xe của mình và anh ta đang đọc tiên tri Ê-sai. 29 Và Thần nói với Philip, xông qua và tham gia cỗ xe này. 30 Vì vậy, Philip chạy đến và nghe anh ta đọc tiên tri Ê-sai và hỏi, Bạn có hiểu những gì bạn đang đọc không? 31 Và anh ấy nói, Làm sao tôi có thể, trừ khi có ai đó hướng dẫn tôi? Và anh mời Philip đến và ngồi với anh. 32 Giờ đây, đoạn Kinh thánh mà anh ấy đang đọc là: “Giống như một con cừu, anh ta bị dẫn đến việc giết thịt và giống như một con cừu trước khi người xén lông của nó im lặng, vì vậy anh ta không mở miệng. 33 Trong sự sỉ nhục của anh ấy, công lý đã bị từ chối anh ấy. Ai có thể mô tả thế hệ của mình? Vì mạng sống của anh ta bị lấy đi khỏi trái đất. ”

34 Và hoạn quan nói với Philip, về người, tôi hỏi bạn, nhà tiên tri có nói điều này, về bản thân hay về người khác không? 35 Sau đó Philip mở miệng và bắt đầu với Kinh thánh này, ông nói với ông tin mừng về Chúa Giêsu. 36 Khi họ đang đi trên đường, họ đến một ít nước, và thái giám nói, "Thấy chưa, nước đây! Điều gì ngăn cản tôi làm báp têm? " 38 Và ông ra lệnh cho cỗ xe dừng lại, và cả hai đều xuống nước, Phi-líp và viên hoạn quan, và ông đã làm lễ rửa tội cho anh ta.. 39 Và khi họ lên khỏi mặt nước, Thần của Chúa đã mang Philip đi, và hoạn quan không còn thấy anh nữa, và tiếp tục lên đường vui mừng.

Phần 6, Sự cải đạo của Sau-lơ (Phao-lô)

Công vụ 9: 1-9, Tầm nhìn trên đường đến Đa-mách

1 Nhưng Sau-lơ, vẫn còn đe dọa và giết các môn đồ của Chúa, đã đến gặp thầy tế lễ thượng phẩm. 2 và yêu cầu anh ta cho những lá thư gửi đến các giáo đường ở Damascus, để nếu anh ta tìm thấy bất kỳ thứ gì thuộc về cách, đàn ông hay đàn bà, ông có thể mang họ đến Giê-ru-sa-lem. 3 Khi đang trên đường, ông đến gần Damascus, và đột nhiên một ánh sáng từ trời chiếu xuống xung quanh ông. 4 Khi ngã xuống đất, ông nghe có tiếng nói với ông: "Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao ngươi bắt bớ ta?" 5 Và anh ta nói, "Chúa là ai?" Và anh ta nói, "Tôi là Chúa Giêsu, người mà bạn đang bắt bớ. 6 Nhưng hãy đứng dậy và vào thành phố, và bạn sẽ được cho biết bạn phải làm gì. ” 7 Những người đàn ông đi cùng anh đứng lặng người, nghe tiếng nói nhưng không thấy ai. 8 Sau-lơ trỗi dậy khỏi mặt đất, mặc dù mở mắt ra, nhưng ông không thấy gì. Vì vậy, họ đã dắt tay anh ta và đưa anh ta vào Đa-mách. 9 Trong ba ngày, anh ta không nhìn thấy, không ăn và uống.

Công vụ 9: 10-19, Sau-lơ nhìn lại, được đầy dẫy Đức Thánh Linh và được báp têm.

10 Lúc này có một đệ tử ở Đa-mách tên là A-na-nia. Chúa phán với anh ta trong một khải tượng, "A-na-nia." Và anh ấy nói, "Tôi đây, Chúa ơi." 11 Chúa phán với anh ta: “Hãy đứng dậy và đi ra đường có tên là Ngay thẳng, tại nhà Giuđa, hãy tìm một người thành Tạt-rô tên là Sau-lơ, vì người ấy đang cầu nguyện, 12 và anh ta đã thấy trong linh ảnh một người đàn ông tên là A-na-nia đi vào và đặt tay lên anh ấy để anh ấy có thể lấy lại thị lực của mình". 13 Nhưng A-na-nia trả lời: “Lạy Chúa, tôi đã nghe nhiều người kể về người đàn ông này, rằng ông ta đã làm ác bao nhiêu cho các thánh đồ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem. 14 Và ở đây, Ngài có quyền từ các thầy tế lễ cả để trói buộc tất cả những ai kêu cầu danh ngươi. " 15 Nhưng Chúa phán với anh ta: “Hãy đi đi, vì Người là khí cụ ta đã chọn để mang danh ta trước mặt các dân ngoại, các vua và dân Y-sơ-ra-ên. 16 Vì tôi sẽ cho anh ấy thấy anh ấy phải đau khổ như thế nào vì danh nghĩa của tôi. " 17 Vì vậy, A-na-nia khởi hành và vào nhà. Và đặt tay lên anh ấy anh ta nói, "Anh Sau-lơ, Chúa Jêsus, Đấng đã hiện ra với anh trên con đường mà anh đến, đã sai tôi đến để anh có thể lấy lại được thị giác của mình và được đầy dẫy Đức Thánh Linh". 18 Và ngay lập tức thứ gì đó giống như vảy rơi ra khỏi mắt anh, và anh lấy lại được thị lực. Sau đó, anh ta sống lại và chịu phép báp têm; 19 và lấy thức ăn, anh ta được tiếp thêm sức mạnh. Trong nhiều ngày, ông đã ở với các môn đồ tại Đa-mách.

Công vụ 9: 20-22, Sau-lơ bắt đầu rao giảng

20 Và ngay lập tức anh ta đã công bố Chúa Giê-xu trong các hội đường rằng, "Ngài là Con của Đức Chúa Trời". 21 Tất cả những ai nghe thấy Ngài đều lấy làm kinh ngạc và nói: “Chẳng phải đây là người đã làm tàn phá thành Giê-ru-sa-lem của những kẻ kêu gọi tên này sao? Và ông ấy không đến đây với mục đích này, để trói họ trước các thầy tế lễ cả sao? ” 22 Nhưng Sau-lơ càng gia tăng sức mạnh, và khiến những người Do Thái sống ở Đa-mách bối rối. bằng cách chứng minh rằng Chúa Giê-xu là Đấng Christ.

Công vụ 9:31, Sự phát triển của Hội thánh

31 Vì vậy, hội thánh trên khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Sa-ma-ri đã có hòa bình và đang được xây dựng. Và bước đi trong sự kính sợ Chúa và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, nó nhân lên.

Phần 7, Người ngoại nghe tin mừng

Công vụ 10: 34-43, Phi-e-rơ rao giảng cho dân ngoại

34 Vì vậy, Phi-e-rơ mở miệng và nói: "Quả thật, tôi hiểu rằng Chúa không thể hiện sự thiên vị, 35 nhưng trong mọi quốc gia, bất cứ ai kính sợ Ngài và làm điều đúng đều được người ấy chấp nhận.. 36 Đối với lời mà ông đã gửi đến Y-sơ-ra-ên, rao giảng tin mừng về hòa bình qua Chúa Giê-xu Christ (ngài là Chúa của tất cả), 37 chính bạn cũng biết những gì đã xảy ra trên khắp miền Giuđêa, bắt đầu từ Ga-li-lê sau phép báp têm mà Giăng công bố: 38 cách Đức Chúa Trời xức dầu cho Chúa Giê-su Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và bằng quyền năng. Ngài đã đi làm điều thiện và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ áp bức, vì Đức Chúa Trời ở cùng ngài.. 39 Và chúng tôi là nhân chứng của tất cả những gì ông ấy đã làm ở đất nước của người Do Thái và ở Jerusalem. Họ đã giết anh ta bằng cách treo anh ta trên một cái cây, 40 nhưng Đức Chúa Trời đã khiến anh ta sống lại vào ngày thứ ba và khiến anh ta xuất hiện, 41 không phải cho tất cả mọi người, nhưng cho chúng tôi, những người đã được Đức Chúa Trời chọn làm nhân chứng, những người đã ăn và uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.. 42 Và ông đã truyền cho chúng tôi phải rao giảng cho dân chúng và làm chứng rằng ông là người được Đức Chúa Trời chỉ định để làm quan xét người sống và kẻ chết.. 43 Tất cả các vị tiên tri đều làm chứng rằng tất cả những ai tin vào ông đều nhận được sự tha thứ tội lỗi nhờ danh của ông.".

Công vụ 10: 44-48, Đức Thánh Linh giáng xuống dân ngoại

44 Trong khi Phi-e-rơ vẫn nói những điều này, Đức Thánh Linh giáng trên tất cả những ai nghe lời. 45 Và các tín đồ trong số những người chịu phép cắt bì đến với Phi-e-rơ đã rất kinh ngạc, bởi vì ân tứ của Chúa Thánh Thần đã được tuôn đổ ra ngay cả trên dân ngoại. 46 Vì họ đã nghe họ nói tiếng lạ và tán dương Đức Chúa Trời. Sau đó, Peter tuyên bố, 47 "Có ai có thể giữ lại nước để rửa tội cho những người này, những người đã nhận được Chúa Thánh Thần giống như chúng ta không? " 48 Và ông đã truyền cho họ làm báp têm nhân danh Chúa Giê Su Ky Tô. Sau đó, họ yêu cầu anh ta ở lại trong một số ngày.

Công vụ 11: 1-18, Phi-e-rơ làm chứng về dân ngoại

1 Giờ đây, các sứ đồ và anh em ở khắp xứ Giu-đê nghe nói rằng dân ngoại cũng đã nhận được lời của Đức Chúa Trời. 2 Vì vậy, khi Phi-e-rơ lên ​​thành Giê-ru-sa-lem, người cắt bì chỉ trích ông rằng: 3 "Bạn đã đi đến những người đàn ông không cắt bì và ăn với họ." 4 Nhưng Phi-e-rơ đã bắt đầu và giải thích điều đó cho họ theo thứ tự: 5 “Tôi đang ở thành phố Joppa cầu nguyện, và trong một lần xuất thần, tôi nhìn thấy một linh ảnh, một cái gì đó giống như một tấm biển lớn lao xuống, từ trên trời buông xuống bởi bốn góc của nó, và nó rơi xuống với tôi. 6 Nhìn kỹ nó, tôi quan sát thấy các loài động vật và thú săn mồi, bò sát và chim trời. 7 Và tôi nghe thấy một giọng nói với tôi, 'Hãy trỗi dậy, Peter; giết và ăn. ' 8 Nhưng tôi nói, 'Không có nghĩa là, Chúa ơi; vì không có gì thông thường hoặc ô uế đã vào miệng tôi. ' 9 Nhưng có tiếng nói lần thứ hai từ trên trời trả lời, 'Điều gì Đức Chúa Trời đã làm cho trong sạch, không được gọi là thông thường.' 10 Điều này đã xảy ra ba lần, và tất cả đều được đưa lên thiên đàng một lần nữa. 11 Và kìa, ngay lúc đó, ba người đàn ông đến ngôi nhà mà chúng tôi đang ở, từ Sê-sa-rê được phái đến với tôi. 12 Và Thánh Linh bảo tôi đi với họ, không phân biệt. Sáu anh em này cũng đi cùng tôi, và chúng tôi vào nhà người đàn ông. 13 Và anh ta kể cho chúng tôi nghe anh ta đã nhìn thấy thiên sứ đứng trong nhà mình như thế nào và nói, 'Hãy gửi đến Joppa và mang Simon, người được gọi là Peter; 14 anh ấy sẽ tuyên bố với bạn một thông điệp mà bạn sẽ được cứu, bạn và tất cả gia đình của bạn". 15 Khi tôi bắt đầu nói, Đức Thánh Linh đã giáng trên họ cũng như trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Và tôi nhớ lại lời của Chúa, cách ông ấy nói, 'John đã làm báp têm bằng nước, nhưng bạn sẽ được báp têm bằng Chúa Thánh Thần". 17 Nếu lúc đó Đức Chúa Trời đã ban cho họ món quà giống như Ngài đã ban cho chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu Christ, thì tôi là ai mà tôi có thể đi theo đường lối của Đức Chúa Trời? ” 18 Khi họ nghe những điều này, họ im lặng. Và họ tôn vinh Đức Chúa Trời, nói rằng, "Sau đó, đối với dân ngoại, Đức Chúa Trời đã ban cho sự ăn năn để dẫn đến sự sống".

Phần 8, Sự rao giảng ban đầu của Phao-lô

Công vụ 13: 1-3, Gửi đến thánh chức

1 Bây giờ có trong nhà thờ ở Antioch các nhà tiên tri và giáo viên, Barnabas, Simeon, người được gọi là Niger, Lucius của Cyrene, Manaen, người bạn suốt đời của Herod the tetrarch, và Saul. 2 Trong khi sự Đức Thánh Linh cho biết họ đang thờ phượng Chúa và ăn chay., “Hãy dành riêng cho tôi Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà tôi đã gọi họ là họ.” 3 Sau đó, sau khi ăn chay và cầu nguyện họ đặt tay lên chúng và gửi chúng đi.

Công vụ 13: 8-11, Quở trách kẻ thù

8 Nhưng pháp sư Elymas (vì đó là ý nghĩa của tên ông) đã phản đối họ, tìm cách lật tẩy viên quan trấn thủ khỏi đức tin. 9 Nhưng Sau-lơ, người còn được gọi là Phao-lô, đầy dẫy Chúa Thánh Thần, nhìn anh chăm chú 10 và nói: “Hỡi con trai của ma quỷ, kẻ thù nghịch của mọi sự công bình, đầy rẫy những điều gian dối và gian ác, các ngươi sẽ không ngừng làm cho những con đường ngay thẳng của Chúa bị ngoằn ngoèo sao? 11 Và bây giờ, này, bàn tay của Chúa đang ở trên bạn, và bạn sẽ bị mù và không thể nhìn thấy mặt trời trong một thời gian. " Ngay lập tức sương mù và bóng tối phủ xuống anh ta, và anh ta đi tìm người để dẫn dắt anh ta bằng tay.

Công vụ 13: 16-25, Rao giảng về các vị tiên tri

“Hỡi những người Y-sơ-ra-ên và các ngươi kính sợ Đức Chúa Trời, hãy lắng nghe. 17 Đức Chúa Trời của dân tộc Y-sơ-ra-ên này đã chọn tổ phụ chúng ta và làm cho dân tộc trở nên vĩ đại trong thời gian lưu lại đất Ai Cập, và bằng cánh tay nâng đỡ, Ngài đã dẫn dắt họ ra khỏi đó. 18 Và trong khoảng bốn mươi năm, ông đã sống cùng họ trong vùng hoang dã. 19 Và sau khi tiêu diệt bảy dân tộc trên đất Ca-na-an, ông đã ban cho họ đất đai của họ như một cơ nghiệp. 20 Tất cả điều này mất khoảng 450 năm. Và sau đó, ông đã cho họ các thẩm phán cho đến khi nhà tiên tri Sa-mu-ên. 21 Sau đó, họ cầu xin một vị vua, và Đức Chúa Trời đã ban cho họ Sau-lơ, con trai của Kish, một người thuộc chi phái Bên-gia-min, trong bốn mươi năm. 22 Khi Ngài loại bỏ anh ta, anh ta đã tôn lên Đa-vít lên làm vua của họ, người mà anh ta đã làm chứng và nói rằng: 'Tôi đã tìm thấy nơi David, con trai của Jesse, một người đàn ông theo đuổi trái tim tôi, người sẽ làm theo ý muốn của tôi.' 23 Trong số con cái của người đàn ông này, Đức Chúa Trời đã mang đến cho Y-sơ-ra-ên một Đấng Cứu Rỗi, Chúa Giê-xu., như anh ấy đã hứa. 24 Trước khi đến, Giăng đã công bố một phép báp têm ăn năn cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.. 25 Và khi John đang hoàn thành khóa học của mình, anh ấy nói, 'Bạn cho rằng tôi là người như thế nào? Tôi không phải là anh ấy. Không, nhưng kìa, sau tôi một người đang đến, đôi dép của ai mà tôi không đáng cởi ra. '

Công vụ 13: 26-35, Rao giảng về Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết

26 “Hỡi anh em, các con trai của gia đình Áp-ra-ham, và những người kính sợ Đức Chúa Trời trong anh em, đối với chúng tôi, đã được gửi thông điệp về sự cứu rỗi này. 27 Đối với những người sống ở Giê-ru-sa-lem và những người cai trị của họ, vì họ không nhận ra Ngài cũng như không hiểu những lời của các vị tiên tri được đọc vào mỗi ngày Sa-bát, đã ứng nghiệm họ bằng cách kết án Ngài. 28 Và mặc dù họ không tìm thấy ở anh ta tội lỗi đáng phải chết, họ yêu cầu Philatô xử tử anh ta. 29 Và khi họ đã thực hiện tất cả những gì đã viết về Ngài, họ đã hạ Ngài xuống khỏi cây và đặt Ngài trong một ngôi mộ. 30 Nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta sống lại từ cõi chết, 31 và trong nhiều ngày, Người hiện ra với những người đã đi cùng Người từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem, những người nay là chứng nhân của Người cho dân chúng.. 32 Và chúng tôi mang đến cho bạn tin tốt lành rằng những gì Đức Chúa Trời đã hứa với những người cha, 33 điều này ông đã làm ứng nghiệm cho chúng ta con cái của họ bằng cách nuôi dạy Chúa Giê-xu, cũng như trong Thi thiên thứ hai, “Con là Con của Mẹ, hôm nay Cha đã sinh ra con.” 34 Và về việc Ngài đã làm cho anh ta sống lại từ cõi chết, không còn để trở lại sự hư nát nữa, thì anh ta đã nói như thế này, “Tôi sẽ ban cho anh các phước lành thánh khiết và chắc chắn của Đa-vít.” 35 Vì vậy, ông cũng nói trong một bài thánh vịnh khác, "'Bạn sẽ không để cho Đấng Thánh của bạn nhìn thấy sự hư hỏng".

Công vụ 13: 36-41, Sự tha thứ qua Đấng Christ

36 Đối với Đa-vít, sau khi phụng sự mục đích của Đức Chúa Trời trong thế hệ của mình, ông ngủ thiếp đi và được nằm với tổ phụ mình và chứng kiến ​​sự thối nát, 37 nhưng người được Đức Chúa Trời dựng lên không thấy sự hư nát. 38 Hỡi anh em, hãy cho anh em biết rằng nhờ người đàn ông này mà sự tha thứ tội lỗi đã được công bố cho anh em., 39 và bởi Ngài, tất cả những ai tin tưởng đều được giải thoát khỏi mọi điều mà luật pháp Môi-se mà bạn không thể được giải thoát.. 40 Do đó, hãy cẩn thận, kẻo những gì được nói trong các Tiên tri sẽ xảy ra: 41 “'Nhìn kìa, các người chế giễu, kinh ngạc và chết điếng; vì tôi đang làm một công việc trong thời của các bạn, một công việc mà các bạn sẽ không tin, ngay cả khi người ta nói điều đó cho các bạn. '"

Công vụ 13: 44-49, Truyền giáo cho dân ngoại

44 Ngày Sa-bát tiếp theo hầu như cả thành phố tụ họp để nghe lời Chúa. 45 Nhưng khi người Do Thái nhìn thấy đám đông, họ tràn đầy ghen tị và bắt đầu mâu thuẫn với những gì Phao-lô đã nói, khiến ông khinh bỉ. 46 Và Phao-lô và Ba-na-ba đã mạnh dạn lên tiếng rằng: “Điều cần thiết là lời của Đức Chúa Trời phải được nói với bạn trước tiên. Vì bạn gạt nó sang một bên và tự đánh giá mình không xứng đáng với sự sống đời đời, nên chúng ta đang hướng về dân ngoại. 47 Vì vậy, Chúa đã truyền lệnh cho chúng ta rằng: "Tôi đã làm cho bạn trở thành ánh sáng cho dân ngoại, để bạn có thể mang lại sự cứu rỗi cho tận cùng trái đất. '" 48 Và khi các dân ngoại nghe điều này, họ bắt đầu vui mừng và tôn vinh lời của Chúa, và nhiều người đã được chỉ định vào sự sống đời đời đã tin tưởng. 49 Và lời của Chúa đã lan rộng khắp vùng.

Công vụ 14: 13-15, Quở trách tà giáo

13 Và thầy tế lễ của thần Zeus, người có đền thờ ở lối vào thành phố, mang bò và vòng hoa đến cổng và muốn dâng của lễ với đám đông. 14 Nhưng khi các sứ đồ Ba-na-ba và Phao-lô nghe nói về điều đó, họ xé áo và lao ra đám đông, kêu lên rằng: 15 “Đàn ông, tại sao anh lại làm những việc này? Chúng tôi cũng là những người đàn ông, giống như bản chất của bạn, và chúng tôi mang đến cho bạn một tin tốt, rằng bạn nên biến từ những điều hư không này thành một Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng đã tạo ra trời đất và biển cả và tất cả những gì có trong chúng.

Công vụ 14: 19-22, Sự ném đá của Phao-lô

19 Nhưng người Do Thái đến từ Antioch và Iconium, và sau khi thuyết phục được đám đông, họ ném đá Phao-lô và lôi ông ra khỏi thành phố, cho rằng ông đã chết. 20 Nhưng khi các môn đồ tụ họp về Ngài, Ngài đứng dậy và vào thành, và ngày hôm sau, Ngài cùng Ba-na-ba đi đến Derbe. 21 Khi họ đã rao giảng phúc âm cho thành phố đó và thu hút được nhiều môn đồ, họ trở về Lystra, Iconium và Antioch, 22 củng cố linh hồn của các môn đệ, khuyến khích họ tiếp tục trong đức tin, và nói rằng trải qua nhiều gian nan thử thách, chúng ta phải vào vương quốc của Đức Chúa Trời..

Phần 9, Hội đồng Jerusalem

Công vụ 15: 6-11, Về việc cắt bì cho dân ngoại

6 Các sứ đồ và các trưởng lão đã nhóm lại cùng nhau để xem xét vấn đề này. 7 Và sau khi có nhiều cuộc tranh luận, Phi-e-rơ đứng lên và nói với họ: “Hỡi anh em, anh em biết rằng thuở ban đầu Đức Chúa Trời đã lựa chọn giữa anh em, hầu cho dân ngoại nghe lời phúc âm và tin. 8 Và Đức Chúa Trời, Đấng thấu suốt tấm lòng, làm chứng cho họ, bằng cách ban Đức Thánh Linh cho họ giống như Ngài đã làm với chúng ta, 9 và anh ấy không phân biệt giữa chúng tôi và họ, đã làm sạch lòng họ bởi đức tin. 10 Do đó, bây giờ, Tại sao bạn lại đặt Chúa vào thử thách bằng cách đặt một cái ách trên cổ các môn đồ mà cả tổ phụ chúng ta và chúng ta đều không thể chịu đựng được? 11 Nhưng chúng tôi tin rằng chúng tôi sẽ được cứu nhờ ân điển của Chúa Jêsus, giống như họ sẽ".

Công vụ 15: 12-21, Quyết định của Hội đồng

12 Cả hội đồng im lặng, họ lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô kể lại những dấu hiệu và điều kỳ diệu Đức Chúa Trời đã làm qua họ giữa các dân ngoại. 13 Sau khi họ nói xong, James trả lời: “Các anh em, hãy nghe tôi. 14 Simeon đã kể lại việc Đức Chúa Trời đến thăm dân ngoại lần đầu tiên như thế nào, để lấy tên của họ một dân tộc. 15 Và với điều này, những lời của các nhà tiên tri đồng ý, giống như nó đã được viết, 16 “'Sau đó, tôi sẽ trở lại, và tôi sẽ dựng lại lều của Đa-vít đã bị đổ; Tôi sẽ xây dựng lại tàn tích của nó, và tôi sẽ khôi phục nó, 17 để phần còn lại của nhân loại có thể tìm kiếm Chúa, và tất cả các dân ngoại được gọi tên tôi, nói rằng Chúa, Đấng tạo ra những điều này 18 được biết đến từ xưa. ' 19 Do đó, nhận định của tôi là chúng ta không nên làm phiền những người dân ngoại, những người hướng về Đức Chúa Trời, 20 nhưng nên viết thư cho họ để tránh những điều làm ô uế bởi thần tượng, và sự đồi bại về tình dục, và những gì đã bị bóp cổ, và khỏi máu.. 21 Vì từ các thế hệ xa xưa, Môi-se đã có những kẻ rao truyền ông trong mọi thành phố, vì ông được đọc vào mỗi ngày Sa-bát trong các nhà hội.".

Công vụ 15: 22-29, Thư gửi tín hữu dân ngoại

2 Sau đó, các sứ đồ và trưởng lão, với toàn thể hội thánh, có vẻ tốt khi chọn những người trong số họ và gửi họ đến An-ti-ốt cùng với Phao-lô và Ba-na-ba. Họ sai Giuđa được gọi là Barsabbas, và Silas, những người dẫn đầu trong số các anh em, 23 với bức thư sau đây: “Các anh em, cả sứ đồ và trưởng lão, gửi lời chào đến các anh em thuộc dân ngoại ở Antioch, Syria và Cilicia. 24 Vì chúng tôi đã nghe nói rằng một số người đã rời khỏi chúng tôi và gây khó chịu cho bạn bằng lời nói, khiến tâm trí bạn bất an, mặc dù chúng tôi không đưa ra hướng dẫn nào cho họ, 25 Điều đó có vẻ tốt đối với chúng tôi, khi đi đến một thỏa thuận, chọn những người đàn ông và gửi họ cho bạn cùng với Ba-na-ba và Phao-lô yêu dấu của chúng tôi, 26 Những người đã liều mạng vì danh Chúa Jêsus Christ của chúng ta. 27 Do đó, chúng tôi đã phái Giuđa và Si-la đến, chính họ sẽ nói với bạn những điều tương tự bằng lời nói. 28 Trong Điều đó có vẻ tốt đối với Chúa Thánh Thần và đối với chúng tôi khi không đặt lên vai bạn gánh nặng nào lớn hơn những yêu cầu này: 29 rằng bạn phải kiêng những gì đã hiến tế cho thần tượng, và máu, và những gì đã bị bóp cổ, và khỏi sự vô luân. Nếu bạn giữ mình khỏi những điều này, bạn sẽ làm tốt. Tạm biệt."

Phần 10, Bộ Paul

Công vụ các Sứ đồ 16: 16-18, Bùa ra một linh hồn của bói toán

16 Khi chúng tôi đến nơi cầu nguyện, chúng tôi đã gặp một cô gái nô lệ, người có linh hồn bói toán và mang lại cho chủ nhân của cô ấy nhiều lợi nhuận bằng cách xem bói. 17 Cô ấy đi theo Phao-lô và chúng tôi, kêu lên rằng: “Những người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao, Đấng công bố cho anh em con đường cứu rỗi.” 18 Và điều này cô ấy tiếp tục làm trong nhiều ngày. Paul, đã trở nên rất khó chịu, quay lại và nói với linh hồn, "Tôi truyền cho bạn nhân danh Chúa Jêsus Christ để thoát ra khỏi cô ấy. " Và nó đã phát ra vào đúng giờ đó.

Công vụ các Sứ đồ 16: 25-34, Sự cải đạo của Phi-líp Jailer

25 Khoảng nửa đêm Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và hát thánh ca với Đức Chúa Trời, và các tù nhân đang lắng nghe họ, 26 và đột nhiên có một trận động đất lớn, làm cho nền móng của nhà tù bị lung lay. Và ngay lập tức tất cả các cánh cửa được mở ra, và mối quan hệ của mọi người không được thắt chặt. 27 Khi quản ngục tỉnh dậy và thấy cửa nhà giam mở, hắn rút kiếm định tự sát, cho rằng tù nhân đã trốn thoát. 28 Nhưng Phao-lô lớn tiếng kêu lên: "Đừng làm hại chính mình, vì tất cả chúng ta đều ở đây." 29 Tên cai ngục gọi đèn và xông vào, run rẩy vì sợ hãi, ông ngã xuống trước Phao-lô và Si-la. 30 Sau đó, anh ta đưa họ ra và nói, "Thưa bà, tôi phải làm gì để được cứu?" 31 Và họ nói, "Hãy tin vào Chúa Jêsus, và bạn sẽ được cứu, bạn và gia đình của bạn". 32 Và họ đã nói lời của Chúa cho anh ta và cho tất cả những người ở trong nhà anh ta. 33 Ngài đã bắt họ cùng một giờ trong đêm và rửa vết thương cho họ; và anh ấy đã được rửa tội ngay lập tức, anh ấy và tất cả gia đình anh ấy. 34 Sau đó, ông mang chúng vào nhà của mình và đặt thức ăn trước mặt chúng. Và ông cùng với cả gia đình vui mừng rằng ông đã tin vào Chúa.

Công vụ 17: 1-3, Rao giảng tại Tê-sa-lô-ni-ca

Bây giờ khi họ đã đi qua Amphipolis và Apollonia, họ đến Tê-sa-lô-ni-ca, nơi có hội đường Do Thái. 2 Và Phao-lô đi vào, theo thói quen của ông, và vào ba ngày Sa-bát, ông lý luận với họ từ Kinh thánh, 3 giải thích và chứng minh rằng điều cần thiết là Đấng Christ phải chịu đau khổ và sống lại từ cõi chếtvà nói, "Chúa Giê-xu này, người mà tôi tuyên bố với bạn, là Đấng Christ".

Công vụ 17: 22-31, Phao-lô tại Athens

22 Vì vậy, Phao-lô, đứng giữa Areopagus, nói: “Những người ở Athens, tôi nhận thấy rằng về mọi mặt, các bạn rất sùng đạo. 23 Vì khi tôi đi ngang qua và quan sát những đồ vật thờ phượng của bạn, tôi cũng tìm thấy một bàn thờ có dòng chữ này: 'Gửi đến vị thần vô danh.' Vì vậy, điều mà bạn tôn thờ như không biết, điều này tôi tuyên bố với bạn. 24 Đức Chúa Trời đã tạo ra thế giới và mọi thứ trong đó, là Chúa của trời và đất, không sống trong các đền thờ do con người tạo ra., 25 Ngài cũng không được phục vụ bởi bàn tay con người, như thể Ngài cần bất cứ thứ gì, vì chính Ngài đã ban cho nhân loại sự sống, hơi thở và mọi thứ. 26 Và Ngài đã biến mọi quốc gia của nhân loại từ một người đàn ông trở nên sống trên khắp mặt đất, đã xác định các thời kỳ được phân bổ và ranh giới của nơi ở của họ, 27 rằng họ nên tìm kiếm Đức Chúa Trời, và có lẽ cảm thấy theo cách của họ về phía Ngài và tìm thấy Ngài. Tuy nhiên, anh ấy thực sự không xa mỗi chúng ta, 28 vì "'Trong anh ấy, chúng tôi sống và di chuyển và có bản thể của chúng tôi'; như ngay cả một số nhà thơ của bạn đã nói, "Vì chúng tôi thực sự là con đẻ của ông ấy." 29 Khi đó là con đẻ của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên nghĩ rằng đấng thiêng liêng giống như vàng bạc hoặc đá, một hình ảnh được hình thành bởi nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người. 30 Những lần thiếu hiểu biết Đức Chúa Trời đã bỏ qua, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, 31 vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ xét xử thế gian trong sự công bình bởi một người mà Ngài đã chỉ định; và về điều này, ông đã bảo đảm cho tất cả mọi người bằng cách làm cho anh ta sống lại từ cõi chết".

Công vụ 18: 5-11, Phao-lô ở Cô-rinh-tô

5 Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô bận rộn với lời này, làm chứng cho người Do Thái rằng Chúa Kitô là Chúa Giêsu. 6 Và khi họ chống đối và chê bai Ngài, Ngài rũ áo ra và nói với họ: “Máu các ngươi đổ trên đầu các ngươi! Tôi vô tội. Từ nay tôi sẽ đến với dân ngoại ”. 7 Và anh ta rời khỏi đó và đến nhà của một người tên là Titius Justus, một người tôn thờ Chúa. Nhà anh ta ở cạnh nhà hội. 8 Crispus, người cai trị hội đường, cùng với toàn thể gia đình ông tin Chúa. Và nhiều người Cô-rinh-tô nghe Phao-lô đã tin và đã được rửa tội. 9 Vào một đêm nọ, Chúa phán với Phao-lô trong một khải tượng: “Đừng sợ, nhưng hãy nói và đừng im lặng, 10 vì ta ở cùng ngươi, chớ ai tấn công hại ngươi, vì trong thành nầy có nhiều người là dân của ta. ” 11 Và ông đã ở lại một năm sáu tháng, giảng dạy lời Chúa giữa họ.

Công vụ 18: 24-28, A-bô-lô ở Ê-phê-sô

24 Bây giờ một người Do Thái tên là Apollos, người gốc ở Alexandria, đến Ephesus. Ông là một người có tài hùng biện, thông thạo Kinh thánh. 25 Ông đã được hướng dẫn theo cách của Chúa. Và với tinh thần nhiệt thành, ông đã nói và dạy chính xác những điều liên quan đến Chúa Giêsu, mặc dù ông chỉ biết phép rửa của Gioan. 26 Anh ta bắt đầu mạnh dạn nói chuyện trong hội đường, nhưng khi Priscilla và Aquila nghe thấy anh ta, họ đưa anh ta sang một bên và giải thích cho anh ta đường lối của Chúa chính xác hơn. 27 Và khi anh muốn vượt qua Achaia, các anh em đã khuyến khích anh và viết thư cho các môn đồ để chào đón anh. Khi đến nơi, ông đã giúp đỡ rất nhiều cho những ai nhờ ân điển mà tin tưởng, 28 vì ông đã mạnh mẽ bác bỏ người Do Thái trước công chúng, được Kinh thánh cho thấy rằng Đấng Christ là Chúa Giê-xu.

Công vụ 19: 1-10, Phao-lô ở Ê-phê-sô

1 Và điều xảy ra là trong khi A-bô-lô ở Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đi qua vùng nội địa và đến Ê-phê-sô. Ở đó, ông đã tìm thấy một số môn đệ. 2 Và anh ấy nói với họ, "Bạn có nhận được Đức Thánh Linh khi bạn tin không? ” Và họ nói, "Không, chúng tôi thậm chí còn chưa nghe nói rằng có Chúa Thánh Thần." 3 Và anh ấy nói, "Sau đó, bạn đã được báp têm để làm gì?" Họ nói, "Vào lễ rửa tội của John." 4 Và Paul nói, "Gioan làm phép báp têm ăn năn, nói với dân chúng hãy tin vào Đấng sẽ đến sau ông, tức là Chúa Giêsu.". 5 Khi nghe điều này, họ đã được làm báp têm nhân danh Chúa Giê-su.. 6 Và khi Phao-lô đặt tay trên họ, thì Đức Thánh Linh ngự trên họ, và họ bắt đầu nói tiếng lạ và nói tiên tri.8 Và anh ta bước vào nhà hội và trong ba tháng mạnh dạn nói, lý luận và thuyết phục họ về vương quốc của chúa. 9 Nhưng khi một số trở nên cứng đầu và tiếp tục không tin, nói điều ác về cách trước hội thánh, ông rút lui khỏi họ và dẫn các môn đệ đi cùng, hàng ngày lý luận trong hội trường Tyrannus. 10 Điều này tiếp tục trong hai năm, đến nỗi tất cả cư dân châu Á đều nghe lời Chúa, cả người Do Thái và người Hy Lạp.

Công vụ 20: 17-35, những lời cuối cùng của Phao-lô với các Trưởng lão Ê-phê-sô

17 Bây giờ từ Miletus, ông đã gửi đến Ê-phê-sô và gọi các trưởng lão của hội thánh đến với ông. 18 Và khi họ đến gặp Ngài, Ngài nói với họ: “Các bạn tự biết tôi đã sống giữa các bạn như thế nào từ ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Châu Á, 19 hầu việc Chúa với tất cả sự khiêm nhường và với những giọt nước mắt và với những thử thách đã xảy ra cho tôi qua những âm mưu của người Do Thái; 20 làm thế nào tôi đã không thu hẹp việc tuyên bố với bạn bất cứ điều gì có lợi nhuận, và dạy bạn trước công chúng và từ nhà này sang nhà khác, 21 làm chứng cho cả người Do Thái và người Hy Lạp lòng ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta. 22 Và bây giờ, này, tôi đang đi đến Giê-ru-sa-lem, bị trói buộc bởi Thánh Linh, không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi ở đó, 23 ngoại trừ việc Đức Thánh Linh làm chứng cho tôi trong mọi thành phố rằng tù đày và đau khổ đang chờ đợi tôi. 24 Nhưng tôi không coi cuộc sống của mình có giá trị gì cũng như không quý giá đối với bản thân, chỉ cần tôi có thể hoàn thành khóa học của mình và thánh chức mà tôi đã nhận được từ Chúa Jêsus, để làm chứng cho phúc âm về ân điển của Đức Chúa Trời. 25 Và bây giờ, này, tôi biết rằng không ai trong số các bạn mà tôi đã đi về tuyên bố vương quốc sẽ nhìn thấy khuôn mặt của tôi một lần nữa. 26 Vì vậy, ngày nay, tôi làm chứng cho các bạn rằng tôi vô tội với huyết của tất cả mọi người, 27 vì tôi đã không hề tuyên bố với các bạn toàn bộ lời khuyên của Đức Chúa Trời. 28 Hãy chú ý cẩn thận đến bản thân bạn và tất cả bầy chiên, trong đó Đức Thánh Linh đã khiến bạn trông nom, chăm sóc Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà anh ta lấy được bằng máu của chính mình (* máu của chính mình)29 Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi, những con sói hung dữ sẽ đến ở giữa các bạn, không tha bầy; 30 và từ trong chính bản thân các ngươi, sẽ nảy sinh ra những người nói những điều méo mó, để lôi kéo các môn đồ đi theo họ. 31 Vì vậy, hãy tỉnh táo, nhớ rằng trong ba năm tôi đã không ngừng đêm ngày khuyên nhủ từng người bằng nước mắt. 32 Và bây giờ tôi khen ngợi bạn với Đức Chúa Trời và lời của ân điển của Ngài, điều này có thể xây dựng bạn và cho bạn cơ nghiệp trong số tất cả những người được thánh hóa. 33 Tôi không thèm muốn bạc, vàng hay quần áo của ai. 34 Chính bạn cũng biết rằng những bàn tay này đã phục vụ những nhu cầu cần thiết của tôi và những người ở với tôi. 35 Trong tất cả những điều, tôi đã cho bạn thấy rằng bằng cách làm việc chăm chỉ theo cách này, chúng ta phải giúp đỡ những người yếu đuối và ghi nhớ những lời của Chúa Giê-su, cách chính Ngài đã nói, 'Có phúc khi cho hơn là nhận. '"

* Hầu hết các bản dịch, bao gồm cả ESV, dịch sai Công vụ 20:28. Các bản viết tay đầu tiên của Alexandros và Văn bản Hy Lạp phê phán (NA-28) có ghi, “Nhà thờ của Đức Chúa Trời, mà ông đã mua bằng máu của chính mình.” Các bản viết tay của Byzantine sau này có viết, "Nhà thờ của Chúa và Chúa, mà ông đã mua bằng chính máu của mình." Dưới đây là bản dịch COM (Tân Ước Toàn Diện) của câu này dựa trên văn bản phê bình phản ánh các bản viết tay sớm nhất bằng tiếng Hy Lạp.

Công vụ 20:28 (COM), Bản dịch dựa trên các bản thảo đầu tiên

28 Hãy đề phòng cho chính bạn và cho tất cả bầy chiên, trong đó Đức Thánh Linh đã khiến bạn làm người trông coi, để chăn dắt nhà thờ của chúa mà anh ta lấy được bằng máu của chính mình.

Công vụ 22: 6-16, Kể lại sự cải đạo của anh ta

6 “Khi tôi đang trên đường tới Damascus, khoảng giữa trưa, một luồng sáng lớn từ thiên đường đột nhiên chiếu rọi xung quanh tôi. 7 Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: 'Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta?' 8 Và tôi đã trả lời, 'Ngài là ai?' Và anh ấy nói với tôi, 'Tôi là Chúa Giêsu người Nazareth, người mà bạn đang bức hại. ' 9 Bây giờ những người ở với tôi nhìn thấy ánh sáng nhưng không hiểu giọng nói của người đang nói với tôi. 10 Và tôi đã nói, 'Tôi phải làm gì đây, thưa Chúa?' Và Chúa phán với tôi: 'Hãy trỗi dậy và đi vào thành Đa-mách, ở đó bạn sẽ được cho biết tất cả những gì được chỉ định cho bạn làm.' 11 Và vì tôi không thể nhìn thấy vì độ sáng của ánh sáng đó, nên tôi đã được những người đi cùng tôi dắt tay, và đến thành Đa-mách. 12 “Và một A-na-nia, một người sùng đạo theo luật pháp, được tất cả những người Do Thái sống ở đó nói đến, 13 đến gần tôi, đứng cạnh tôi và nói với tôi: 'Anh Sau-lơ, xin hãy nhìn thấy anh.' Và vào đúng giờ đó tôi nhận được tầm nhìn của mình và nhìn thấy anh ấy. 14 Và anh ta nói, 'Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã chỉ định cho bạn biết ý muốn của Ngài, nhìn thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng nói từ miệng Ngài.; 15 vì bạn sẽ là nhân chứng cho anh ta cho mọi người về những gì bạn đã thấy và đã nghe. 16 Và bây giờ tại sao bạn chờ đợi? Hãy trỗi dậy, chịu phép báp têm và rửa sạch tội lỗi của mình, kêu cầu danh Ngài".

Công vụ 23: 6-10, Phao-lô trước Công đồng

6 Bây giờ khi Phao-lô nhận thấy một phần là người Sa-đu-sê và những người Pha-ri-si khác, ông kêu lên trong hội đồng: “Hỡi anh em, tôi là người Pha-ri-si, con trai của người Pha-ri-si. Nó liên quan đến hy vọng và sự sống lại của người chết mà tôi đang bị xét xử. " 7 Và khi ông ấy nói điều này, một cuộc bất hòa nảy sinh giữa người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, và hội đồng bị chia rẽ. 8 Vì người Sa-đu-sê nói rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên thần, cũng không phải thần khí, nhưng người Pha-ri-si thừa nhận tất cả. 9 Sau đó, một tiếng ồn ào nổi lên, và một số kinh sư của nhóm Pha-ri-si đứng lên và tranh luận gay gắt: “Chúng tôi không tìm thấy điều gì sai ở người đàn ông này. Điều gì sẽ xảy ra nếu một linh hồn hoặc một thiên thần nói chuyện với anh ta? ” 10 Và khi sự bất hòa trở nên bạo lực, quan tòa sợ rằng Phao-lô sẽ bị chúng xé ra thành từng mảnh, đã truyền lệnh cho quân lính xuống và dùng vũ lực để đưa ông ra khỏi giữa họ và đưa ông vào doanh trại.

Công vụ 24: 14-21, Phao-lô Trước Phi-e-rơ

14 Nhưng điều này tôi thú nhận với bạn, rằng theo cách, mà họ gọi là một giáo phái, Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, tin mọi điều do Luật pháp quy định và được chép trong các sách Tiên tri., 15 có hy vọng vào Chúa, điều mà chính những người này chấp nhận, rằng sẽ có sự phục sinh của cả những người công chính và bất công. 16 Vì vậy, tôi luôn đau đáu để có một lương tâm trong sáng đối với cả Chúa và con người. 17 Bây giờ sau vài năm, tôi đến để bố thí cho quốc gia của mình và bày các lễ vật. 18 Trong khi tôi làm việc này, họ thấy tôi được thanh lọc trong đền thờ, không có bất kỳ đám đông hay náo động nào. Nhưng một số người Do Thái từ Châu Á— 19 họ phải ở đây trước bạn và để buộc tội, nếu họ có bất cứ điều gì chống lại tôi. 20 Hoặc nếu không, hãy để những người đàn ông này tự nói họ đã phát hiện ra hành vi sai trái nào khi tôi đứng trước hội đồng, 21 ngoài điều này, một điều mà tôi đã khóc khi đứng giữa họ: 'Nó liên quan đến sự sống lại của người chết rằng tôi đang bị xét xử trước bạn ngày hôm nay. '"

Công vụ 26: 4-8, Sự bào chữa của Phao-lô

4 “Cách sống của tôi từ thời trẻ, trải qua từ đầu trong quốc gia của tôi và ở Jerusalem, được tất cả người Do Thái biết đến. 5 Họ đã biết từ lâu, nếu họ sẵn lòng làm chứng, rằng theo đảng nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng ta, tôi đã sống như một người Pha-ri-si. 6 Và bây giờ tôi đứng đây để xét xử vì hy vọng của tôi vào lời hứa của Đức Chúa Trời với tổ phụ của chúng ta, 7 mà mười hai bộ tộc của chúng ta hy vọng đạt được, khi họ tha thiết thờ phượng đêm ngày. Và vì hy vọng này, tôi bị người Do Thái buộc tội, hỡi vua! 8 Tại sao bất kỳ ai trong các bạn đều cho rằng Chúa làm cho người chết sống lại?

Công vụ 26: 12-23, Lời chứng của Phao-lô về sự cải đạo của ông

12 “Vì mối liên hệ này, tôi đã hành trình đến Damascus với quyền hạn và sự ủy thác của các thầy tế lễ cả. 13 Vào giữa trưa, hỡi đức vua, tôi thấy trên đường đi có một tia sáng từ trời, sáng hơn mặt trời, chiếu xung quanh tôi và những người cùng hành trình với tôi. 14 Và khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe thấy tiếng nói với tôi bằng tiếng Hê-bơ-rơ: 'Sau-lơ, Sau-lơ, tại sao các người bắt bớ tôi? Thật khó cho bạn để đá với những con ngỗng. ' 15 Và tôi nói, 'Chúa là ai?' Và Chúa nói, 'Ta là Chúa Giê-xu mà các ngươi đang bắt bớ. 16 Nhưng hãy đứng dậy và đứng vững trên chân ngươi, vì ta đã hiện ra với ngươi vì mục đích này, để chỉ định ngươi làm tôi tớ và làm chứng cho những điều mà ngươi đã thấy ta và những kẻ mà ta sẽ hiện ra với ngươi, 17 giải cứu bạn khỏi dân tộc của bạn và khỏi dân ngoại — người mà tôi đang gửi bạn đến 18 mở mắt cho họ, để họ có thể biến từ bóng tối thành ánh sáng và từ quyền lực của Sa-tan trở thành Đức Chúa Trời, hầu cho họ có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và có một vị trí trong số những người được thánh hóa bởi đức tin nơi ta.". 19 “Vì vậy, hỡi Vua Ạc-ríp-ba, tôi không vâng phục khải tượng trên trời, 20 nhưng đã tuyên bố trước hết cho những người ở Đa-mách, sau đó ở Giê-ru-sa-lem và khắp vùng Giu-đê, và cả những người ngoại bang, rằng họ nên ăn năn và hướng về Đức Chúa Trời, thực hiện những việc làm phù hợp với sự ăn năn của họ. 21 Vì lý do này, người Do Thái đã bắt giữ tôi trong đền thờ và cố giết tôi. 22 Cho đến ngày nay, tôi đã nhận được sự giúp đỡ đến từ Đức Chúa Trời, và vì vậy tôi đứng đây làm chứng cho cả việc nhỏ và lớn, không nói gì ngoài những gì các nhà tiên tri và Môi-se đã nói sẽ ứng nghiệm: 23 rằng Đấng Christ phải chịu đau khổ và rằng, bằng cách là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, Ngài sẽ công bố ánh sáng cho cả dân tộc chúng ta và cho dân ngoại.".

Công vụ 27: 23-26, Sự xuất hiện của một thiên thần trước khi bị đắm tàu

23 Trong đêm này, đã đứng trước mặt tôi một thiên thần của các Chúa mà tôi thuộc về và người tôi thờ phượng, 24 và anh ta nói, 'Đừng sợ, Phao-lô; bạn phải đứng trước Caesar. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho bạn tất cả những ai chèo thuyền với bạn. ' 25 Vì vậy, hãy lấy lòng, các bạn, vì tôi có đức tin nơi Đức Chúa Trời rằng điều đó sẽ chính xác như những gì tôi đã được nói. 26 Nhưng chúng ta phải mắc cạn trên một hòn đảo nào đó ”.

Công vụ 28: 7-10, Phao-lô trên Đảo Malta

7 Bây giờ trong vùng lân cận của nơi đó là vùng đất thuộc về người đàn ông trưởng của hòn đảo, tên là Publius, người đã tiếp đón chúng tôi và tiếp đãi chúng tôi một cách hiếu khách trong ba ngày. 8 Chuyện xảy ra là cha của Publius bị bệnh sốt và kiết lỵ. Và Paul đã đến thăm anh ta và đã cầu nguyện, và đặt tay trên anh ta, chữa lành anh ta. 9 Và khi điều này xảy ra, những người còn lại trên đảo mắc bệnh cũng đến và được chữa khỏi. 10 Họ cũng rất tôn vinh chúng tôi, và khi chúng tôi chuẩn bị ra khơi, họ đưa lên tàu bất cứ thứ gì chúng tôi cần.

Công vụ 28: 23-31, chức vụ cuối cùng của Phao-lô

23 Khi họ đã chỉ định một ngày cho anh ta, họ đến với anh ta tại nhà trọ của anh ta với số lượng lớn hơn. Từ sáng đến tối, anh ấy nói với họ, làm chứng cho vương quốc của Đức Chúa Trời và cố gắng thuyết phục họ về Chúa Giê-su từ Luật Mô-sê và từ các Tiên tri.. 24 Và một số người đã bị thuyết phục bởi những gì anh ta nói, nhưng những người khác thì không tin. 25 Và không đồng ý với nhau, họ rời đi sau khi Phao-lô đã tuyên bố một điều: “Đức Thánh Linh đã đúng khi phán cùng tổ phụ của các bạn qua nhà tiên tri Ê-sai: 26 “'Hãy đến gặp những người này, và nói," Bạn sẽ thực sự nghe nhưng không bao giờ hiểu, và bạn sẽ thực sự thấy nhưng không bao giờ nhận thức được. " 27 Vì lòng người này đã chai sạn, tai không nghe được, mắt nhắm lại; kẻo họ phải nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, hiểu bằng trái tim và quay đầu, thì tôi sẽ chữa lành cho họ. ' 28 Do đó, hãy cho bạn biết rằng sự cứu rỗi này của Đức Chúa Trời đã được gửi đến cho các dân ngoại; họ sẽ lắng nghe. ” 30 Anh ta sống ở đó hai năm bằng chi phí của riêng mình, và chào đón tất cả những ai đến với anh ta, 31 công bố vương quốc của Đức Chúa Trời và giảng dạy về Chúa Jêsus Christ với tất cả sự táo bạo và không có trở ngại.