Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Không theo luật
Không theo luật

Không theo luật

Những câu chính bằng tiếng Do Thái về Luật pháp (Peshitta, Bản dịch của Lamsa)


Hê 7:11 - Nếu do đó, chức tư tế Lê-vi đã đạt đến sự hoàn hảo theo đó luật được ban hành cho người dâncòn cần gì nữa mà một linh mục khác nên tăng sau lệnh của Melchisedec? Nếu không, thánh thư đã nói rằng ông sẽ tuân theo mệnh lệnh của A-rôn. 
Hê 7:12 - Vì đã có sự thay đổi trong chức tư tế, nên luật pháp cũng có sự thay đổi.
Hê 7:18 - Vì sự thay đổi diễn ra trong luật cũ được thực hiện dựa trên điểm yếu của nó và bởi vì nó đã trở nên vô dụng.
Hê 7:19 - Cho luật không có gì là hoàn hảo, nhưng đã có một hy vọng tốt hơn, nhờ đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời
Hê 8:7 - Cho nếu giao ước đầu tiên không có lỗi, thì sẽ không cần giao ước thứ hai.
Dt 8: 8 - Vì Ngài thấy có lỗi với họ và nói rằng: Này, ngày sắp đến, Chúa phán rằng, khi nào tôi sẽ đến. hoàn thiện một giao ước mới với nhà Y-sơ-ra-ên và nhà Giu-đa; 
Hê 8:9 - Không theo giao ước mà tôi đã lập với tổ phụ họ trong ngày ta cầm tay họ và dẫn họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô; và bởi vì họ không ở trong giao ước của tôi, tôi đã từ chối họ, Chúa nói.
Dt 8:10 - Vì đây sẽ là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó, Chúa phán: Tôi sẽ đặt luật của tôi vào tâm trí của họ, và tôi sẽ ghi nó vào trái tim của họ; và tôi sẽ là Đức Chúa Trời của họ và họ sẽ là dân của tôi. 
Hê 8:13 - Vì Ngài đã nói về một giao ước mới; cái đầu tiên đã trở nên cũ, và cái cũ và lỗi thời sắp bị hủy diệt
Dt 9: 8 - Nhờ đó, Đức Thánh Linh đã tiết lộ rằng con đường của các thánh sẽ chưa được biết đến miễn là đền tạm cũ vẫn còn
Hê 9:9 - Đó là biểu tượng cho thời đó, bây giờ đã qua, trong đó được cung cấp cả những món quà và sự hy sinh không thể làm nên sự hoàn hảo của sự chính xác của người đã dâng chúng, 
Hê 9:10 - Nhưng vốn chỉ được phục vụ cho thức ăn và đồ uống, và trong nhiều sự thay đổi khác nhau, đó là các giáo lệnh của xác thịt và được áp đặt cho đến thời điểm cải cách
Hê 10:1 - Cho luật pháp có bóng dáng của những điều tốt đẹp sẽ đến nhưng không phải là bản chất của chính những điều đó; do đó, mặc dù những của lễ giống nhau được cung cấp hàng năm, chúng không thể hoàn hảo những người đã dâng chúng.
Dt 10: 8 - Ở trên khi Người nói: Của lễ và của lễ, của lễ thiêu và của lễ để đền tội, thì ngươi sẽ không có, chính những cái đã được cung cấp theo luật pháp
Dt 10: 9 - Và sau đó người ấy nói rằng: Hỡi Đức Chúa Trời, tôi đến để làm theo ý muốn Ngài. Vì vậy, ông đã chấm dứt cái đầu tiên để thiết lập cái thứ hai.

Tài Nguyên Bổ Sung

ebook, Luật, Ngày Sa-bát và Cơ đốc giáo Giao ước Mới, thưa Ngài. Anthony Buzzard

Tải PDF: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874