Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Một Chúa và một Chúa
Một Chúa và một Chúa

Một Chúa và một Chúa

Một Thiên Chúa, Cha và Một Chúa, Chúa Giêsu Kitô

Lời tuyên bố rõ ràng xác định và phân biệt Đức Chúa Trời duy nhất, Đức Chúa Cha với Đức Chúa Jêsus Christ duy nhất là 1 Cô-rinh-tô 8: 4-6. Ở đây Phao-lô nói, “không có Đức Chúa Trời mà chỉ có một” và khi ông xác định ai là Đức Chúa Trời, thì đó chính là Đức Chúa Cha, Đấng là nguồn gốc của mọi sự và Đấng chúng ta hiện hữu. Phao-lô cũng thừa nhận trong phân đoạn này rằng có nhiều “thần” và nhiều “chúa”, nhưng theo một nghĩa chặt chẽ, có một vị mà chúng ta nên coi là Đức Chúa Trời và có một người mà chúng ta nên coi là Chúa. Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu vừa là Chúa vừa là Đấng Christ (Công vụ 2:36). Trong phạm trù “các vị thần”, nó chỉ là Đức Chúa Trời Cha. Trong danh mục "các chúa", đó là Chúa duy nhất, Chúa Giê-xu Christ (Chúa Giê-xu Mê-si-a). Một Thiên Chúa và Cha là Thiên Chúa và Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (1Pr 1: 3, 2Cr 1: 2-3).

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6, Có một Đức Chúa Trời là Cha, và một Đức Chúa Jêsus Christ

“… Không có Chúa mà chỉ có một.” 5 Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có nhiều “thần” và nhiều “chúa” - 6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, vạn vật là từ ai và chúng ta tồn tại vì ai, và một Chúa, Chúa Giêsu Kitô, thông qua ai là tất cả mọi thứ và thông qua ai mà chúng ta tồn tại.

Công vụ 2:36, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, tức là Chúa Giê-xu.

36 Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, là Chúa Giê-xu mà bạn đã đóng đinh vào thập tự giá".

1 Phi-e-rơ 1: 3, Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

3 Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! Theo lòng thương xót lớn lao của Ngài, Ngài đã khiến chúng ta được tái sinh với niềm hy vọng sống động qua sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô từ kẻ chết.

2 Cô-rinh-tô 1: 2-3, Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

2 Ân điển cho bạn và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Jêsus Christ3 Chúc tụng Đức Chúa Trời và là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Cha của lòng thương xót và là Đức Chúa Trời của mọi sự an ủi

Bản đồ ý nghĩa trong Kinh thánh

Sự hiểu biết cốt lõi về việc chỉ có một Thiên Chúa là Cha, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu, và một Chúa là Đức Giêsu Kitô, Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu (1 Cor 8: 5-6) phù hợp với hoàn hảo trong bản đồ ý nghĩa của Kinh thánh bên dưới. Đức Chúa Trời và Cha duy nhất là nguồn gốc của mọi sự, và chúng ta tồn tại (là một tạo vật mới) nhờ Đấng Christ. 

Không có Chúa nhưng có một - một Chúa là Cha

Kinh thánh, kể cả Shema của người Do Thái, sự khẳng định về sự kỳ dị của Đức Chúa Trời, khẳng định rằng không có Đức Chúa Trời mà là một (Đức Chúa Cha).

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6, Có một Đức Chúa Trời là Cha, và một Đức Chúa Jêsus Christ

"... không có Chúa mà chỉ có một". 5 Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có nhiều “thần” và nhiều “chúa” - 6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, muôn vật muôn loài và chúng ta hiện hữu vì ai, và một Chúa là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà muôn vật và chúng ta hiện hữu nhờ Đấng ấy.

Phục truyền luật lệ ký 6: 4-5, CHÚA (YHWH) Đức Chúa Trời của bạn, CHÚA (YHWH) là một

4 “Hỡi Israel, hãy nghe: CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta, CHÚA là một. 5 Bạn sẽ yêu mến CHÚA, Đức Chúa Trời của bạn hết lòng, hết linh hồn và hết sức mình.

Mác 12: 29-30, CHÚA (YHWH) Đức Chúa Trời của bạn, CHÚA (YHWH) là một

29 Chúa Giê-su trả lời, "Điều quan trọng nhất là, 'Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe: Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa là một. 30 Và các ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. '

Giăng 17: 1-3, “Cha… Cha là Đức Chúa Trời thật duy nhất”

1 Khi Chúa Giê-su nói những lời này, ngài ngước mắt lên trời và nói: "Bố, giờ đã đến; tôn vinh Con của bạn để Con có thể tôn vinh bạn, 2 vì bạn đã ban cho nó quyền trên mọi xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai bạn đã ban cho nó. 3 Và đây là cuộc sống vĩnh cửu, rằng họ biết bạn, Đức Chúa Trời thật duy nhất, và Chúa Jêsus Christ mà bạn đã sai đến.

Ê-phê-sô 4: 6, một Đức Chúa Trời và là Cha của mọi người, là Đấng trên hết mọi người và trong mọi sự

6 một Đức Chúa Trời và là Cha của tất cả mọi người, Đấng trên hết mọi người và trong tất cả và trong tất cả

Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Jêsus

Những câu này chỉ ra sự phân biệt giữa một Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, và một Chúa duy nhất, Đức Chúa Jêsus Christ. Chúa Giê-su gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ngài và Đức Chúa Cha là Cha ngài. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời và Cha của Chúa Giê-xu.

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

Giăng 8:54, "chính Cha tôi là Đấng tôn vinh tôi"

54 Chúa Giê-su trả lời, "Nếu tôi tự tôn vinh mình, thì vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Chính Cha tôi là người tôn vinh tôi, người mà bạn nói, 'Ngài là Đức Chúa Trời của chúng ta".

Giăng 10:17, "Vì lý do này mà Cha yêu thương tôi"

17 Vì lý do này Cha yêu thương tôi, bởi vì tôi đã hy sinh cuộc đời mình mà tôi có thể lấy nó lên một lần nữa.

Giăng 10:29, "Cha tôi vĩ đại hơn tất cả"

29 Cha của tôi, ai đã đưa chúng cho tôi, lớn hơn tất cả, và không ai có thể giật chúng ra khỏi tay Cha.

Giăng 14:28, “Cha vĩ đại hơn tôi"

28 Bạn đã nghe tôi nói với bạn, 'Tôi sắp đi xa, và tôi sẽ đến với bạn.' Nếu bạn yêu tôi, bạn sẽ vui mừng, bởi vì Tôi đi đến cùng Cha, vì Cha vĩ đại hơn tôi.

Giăng 17: 1-3, bạn là Đức Chúa Trời thật duy nhất và Chúa Giê-xu Christ mà Ngài đã sai đến

1 Khi Chúa Giê-su nói những lời này, ngài ngước mắt lên trời và nói: "Bố, giờ đã đến; tôn vinh Con của bạn để Con có thể tôn vinh bạn, 2 vì bạn đã ban cho nó quyền trên mọi xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai bạn đã ban cho nó. 3 Và đây là cuộc sống vĩnh cửu, rằng họ biết bạn, Đức Chúa Trời thật duy nhất, và Chúa Giê-xu Christ mà bạn đã sai đến.

Giăng 20:17, "Tôi lên đến Đức Chúa Trời của tôi và Đức Chúa Trời của bạn"

17 Chúa Giê-su nói với cô ấy: “Đừng bám víu vào tôi, vì Tôi vẫn chưa lên với Cha; nhưng hãy đến gặp anh em tôi và nói với họ, 'Tôi lên trời với Cha của tôi và Cha của bạn, với Đức Chúa Trời của tôi và Đức Chúa Trời của bạn. '"

1 Cô-rinh-tô 11: 3, đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời

3 Nhưng tôi muốn bạn hiểu rằng người đứng đầu của mỗi người là Đấng Christ, người đứng đầu của một người vợ là chồng của cô ấy, và người đứng đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời.

2 Cô-rinh-tô 1: 2-3, Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

2 Ân điển cho bạn và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô.  3 Chúc tụng Đức Chúa Trời và là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Cha của lòng thương xót và là Đức Chúa Trời của mọi sự an ủi

Cô-lô-se 1: 3, Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

3 Chúng tôi luôn cảm ơn Đức Chúa Trời, Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta, khi chúng tôi cầu nguyện cho bạn

1 Phi-e-rơ 1: 3, Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

3 Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! Theo lòng thương xót lớn lao của Ngài, Ngài đã khiến chúng ta được tái sinh với niềm hy vọng sống động qua sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô từ kẻ chết.

Có một Đức Chúa Trời là Cha, Đấng muôn vật và chúng ta tồn tại

Kinh thánh khẳng định không có Đức Chúa Trời ngoài một Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời duy nhất này là Cha, Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu vì Đấng ấy. 

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6 (ESV), Có một Đức Chúa Trời là Cha, và một Đức Chúa Jêsus Christ

“… Không có Chúa mà chỉ có một.” 5 Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có nhiều “thần” và nhiều “chúa” - 6 nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, tất cả đều từ ai những thứ và chúng ta tồn tại cho ai, và một Chúa, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu nhờ Ngài.

Châm-ngôn 3:19 (LSV), Đức Giê-hô-va sáng lập trái đất bởi sự khôn ngoan

Đức Giê-hô-va sáng lập trái đất bởi sự khôn ngoan, || Anh ấy chuẩn bị thiên đường bằng sự hiểu biết.

Thi Thiên 33: 6 (LSV), Bởi lời của Đức Giê-hô-va và hơi thở từ miệng Ngài

Bởi lời của YHWH || Thiên đường đã được tạo ra, || Và tất cả các máy chủ của họ bởi hơi thở của miệng Ngài.

Thi Thiên 110: 30-33 (LSV), Đức Chúa Trời tạo dựng bởi Thánh Linh của Ngài, Đức Giê-hô-va vui mừng trong công việc của Ngài

Bạn gửi ra Thần của bạn, chúng được tạo ra, || Và Bạn đổi mới bộ mặt của mặt đất. Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va là cho mọi thời đại, || YHWH vui mừng trong công việc của Ngài, Ai đang nhìn xuống đất, và nó run rẩy, || Anh ta đi ngược lại những ngọn đồi, và chúng hút thuốc. Tôi hát cho Đức Giê-hô-va trong suốt cuộc đời tôi, || Tôi hát ngợi khen Chúa của tôi khi tôi còn tồn tại.

Lu-ca 1: 30-35 (ESV), Chúa Giê-xu cũng được tạo ra bởi Đức Chúa Trời

30 Và thiên sứ nói với bà: “Hỡi Ma-ri-a, đừng sợ, vì bà đã được Đức Chúa Trời ban ơn. 31 Và kìa, bạn sẽ thụ thai trong bụng mẹ và sinh một đứa con trai, và bạn sẽ gọi tên của anh ấy là Jesus. 32 Anh ấy sẽ tuyệt vời và sẽ được gọi là Con của Đấng Tối Cao. Và chúa trời sẽ đưa cho anh ấy ngai vàng của cha ông là David, 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời, và vương quốc của Ngài sẽ không có hồi kết. ” 34 Và Mary nói với thiên thần, "Điều này sẽ như thế nào, vì tôi là một trinh nữ?" 35 Và thiên thần đã trả lời cô ấy, "Đức Thánh Linh sẽ đến trên bạn, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ làm lu mờ bạn; do đó đứa trẻ được sinh ra sẽ được gọi là thánh — Con của Đức Chúa Trời.

Giăng 1: 1-4, 14 (Geneva 1599), Mọi sự vật (kể cả Đấng Christ) đều là sản phẩm của Lời Đức Chúa Trời (Logos)

1 Ban đầu là Lời, và lời ở với Đức Chúa Trời, và Lời đó là Đức Chúa Trời. 2 lúc ban đầu với Chúa cũng vậy. 3 Tất cả mọi thứ được tạo ra bởi nó, và không có nó, không có gì được tạo ra. 4 Trong đó là cuộc sống và cuộc sống là ánh sáng của con người… 14 Và Lời đó đã được tạo thành xác thịt và ở giữa chúng ta (và chúng ta đã thấy sự vinh hiển của nó, như sự vinh hiển của đấng sinh thành duy nhất Con trai của Cha) đầy ân điển và chân lý.

 • Lời (Logos) có thể được hiểu là lời nói-sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời liên quan đến sự khôn ngoan, hiểu biết, suy nghĩ, lý luận, mục đích kế hoạch, logic, ý định của Đức Chúa Trời, v.v.
 • Hầu hết các bản dịch tiếng Anh đều có thành kiến ​​để đánh lừa người đọc khi cho rằng Ngôi Lời là Đấng Christ trước khi nhập thể. Geneva là một bản dịch tốt hơn nhưng cũng có một số vấn đề. 
 • Lời được tạo thành xác thịt = Đức Chúa Trời phán Chúa Giê-xu hiện hữu theo sự khôn ngoan của ngài
 • Để hiểu rõ hơn về Lời mở đầu của John, hãy xem https://understandinglogos.com - Hiểu ý nghĩa thực sự của các logo trong phần mở đầu cho John. 

Công vụ 3:26 (ESV), Đức Chúa Trời đã nâng tôi tớ Ngài lên

26 Đức Chúa Trời, đã cho tôi tớ của mình sống lại, đã gửi Ngài đến với các ngươi trước, để ban phước cho các ngươi bằng cách biến mọi người trong các ngươi khỏi sự gian ác của mình. ”

Ga-la-ti 4: 4-5 (ESV), Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài sinh ra bởi một người nữ

4 Nhưng khi thời gian viên mãn đã đến, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài sinh ra bởi người nữ, sinh ra theo luật pháp, 5 để cứu chuộc những người đã ở dưới luật pháp, để chúng ta có thể nhận làm con nuôi làm con nuôi.

Rô-ma 5: 14-21 (ESV), Chúa Giê-su là một loại A-đam (sự sáng tạo trực tiếp của Đức Chúa Trời)

14 Tuy nhiên, sự chết đã ngự trị từ A-đam đến Môi-se, ngay cả trên những người mà tội lỗi của họ không giống như sự vi phạm của Adam, một kiểu người sẽ đến.

1 Cô-rinh-tô 15:45 (ESV), Chúa Giê-su là A-đam cuối cùng (sự sáng tạo trực tiếp của Đức Chúa Trời)

45 Vì vậy, nó được viết, "Người đàn ông đầu tiên Adam đã trở thành một sinh vật"; Adam cuối cùng đã trở thành một linh hồn ban sự sống.

Đức Chúa Trời đã làm cho Chúa Giê-xu vừa là Chúa vừa là Đấng Christ

Một trong những điều chính yếu mà các Sứ đồ đã rao giảng trong Công vụ là Đức Chúa Trời đã biến Chúa Giê-xu trở thành Chúa và là Đấng Christ (Công vụ 2:36). Điều này liên quan đến sự phục sinh (Công vụ 2: 24-32) và sự tôn cao bên hữu của Đức Chúa Trời (Công vụ 2: 33-35). Đây là điều được các Sứ đồ dạy trong suốt sách Công vụ và được bày tỏ rõ ràng trong Phi-líp 2: 8-11, Ê-phê-sô 1: 17-23, và trong Khải huyền 12:10 và Khải huyền 20: 6. Chúa Giê-su bây giờ được coi là Chúa Mê-si-a (Được xức dầu) nhờ quyền năng và thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho ngài. 

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

Công vụ 2:36, Đức Chúa Trời đã khiến ông vừa là Chúa vừa là Đấng Christ

36 Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, Chúa Giê-xu này mà bạn đã đóng đinh. "

Công vụ 3:13, Đức Chúa Trời tôn vinh tôi tớ Ngài là Chúa Giê-su

13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác và Đức Chúa Trời của Gia-cốp, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta, đã tôn vinh tôi tớ của Ngài là Chúa Giê-xu., người mà bạn đã giao nộp và từ chối trước sự chứng kiến ​​của Philatô, khi ông đã quyết định trả tự do cho anh ta.

Công vụ 3:18, Đức Chúa Trời báo trước rằng Đấng Christ của Ngài sẽ chịu đau khổ

18 Nhưng cái gì Thiên Chúa được báo trước bởi miệng của tất cả các nhà tiên tri, rằng Đấng Christ của ông ấy sẽ đau khổ, do đó ông ấy đã làm ứng nghiệm.

Công vụ 4:26, chống lại Chúa và chống lại Người được xức dầu (Đấng Christ) của Ngài

26 Các vị vua trên trái đất tự lập, và những người cai trị được tập hợp lại với nhau, chống lại Chúa và chống lại Người được xức dầu của Người'-

Công vụ các Sứ đồ 5: 30-31, Đức Chúa Trời đã tôn ông ở bên hữu Ngài làm Lãnh tụ và Cứu Chúa.

30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại, người mà bạn đã giết bằng cách treo anh ta trên cây. 31 Đức Chúa Trời đã tôn Ngài ở bên hữu Ngài làm Lãnh tụ và Đấng Cứu Rỗi, để ban cho dân Y-sơ-ra-ên ăn năn và tha tội.".

Công vụ 17: 30-31, Đức Chúa Trời sẽ xét xử thế gian một cách công bình bởi một người mà Ngài đã chỉ định

30 Những lần thiếu hiểu biết, Đức Chúa Trời đã bỏ qua, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, 31 vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ xét xử thế gian trong sự công bình bởi một người mà Ngài đã chỉ định; và về điều này, Ngài đã bảo đảm cho tất cả mọi người bằng cách làm cho anh ta sống lại từ cõi chết. "

Phi-líp 2: 8-11, Đức Chúa Trời đã tôn cao ông và ban cho ông

8 Và được tìm thấy trong hình dạng con người, anh ấy đã hạ mình xuống bằng cách vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. 9 Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao anh ta và ban cho anh ta danh hiệu cao hơn mọi danh xưng., 10 để nhân danh Chúa Jêsus, mọi đầu gối phải cúi đầu, trên trời, dưới đất và dưới đất, 11 mọi lưỡi đều tuyên xưng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Chúa, với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha..

Ê-phê-sô 1: 17-23, Đức Chúa Trời đã đặt Ngài ở bên hữu Ngài trên các nơi trên trời

17 rằng Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jêsus Christ, Cha của sự vinh hiển, có thể ban cho bạn Thánh Linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải khi hiểu biết về Ngài, 18 có con mắt của trái tim bạn soi sáng, để bạn có thể biết hy vọng mà Ngài đã gọi bạn là gì, sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì, 19 và sự vĩ đại vô biên của quyền năng của Ngài đối với chúng ta, những người tin tưởng, tùy theo công việc của sức mạnh vĩ đại của Ngài là gì 20 rằng ông đã làm việc trong Đấng Christ khi làm cho ông từ cõi chết sống lại và đặt ông ở bên hữu mình trên các nơi trên trời, 21 vượt xa mọi quyền cai trị và quyền lực, quyền lực và sự thống trị, và trên hết mọi cái tên được đặt tên, không chỉ ở thời đại này mà còn ở cả thế giới mai sau. 22 Và ông ấy đặt tất cả mọi thứ dưới chân của mình và giao cho ông ấy làm người đứng đầu tất cả mọi thứ cho nhà thờ, 23 đó là thân thể của Ngài, là sự sung mãn của Ngài, Đấng lấp đầy tất cả mọi người.

Khải huyền 12:10, vương quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và quyền hành của Đấng Christ của Ngài

10 Và tôi nghe thấy một tiếng nói lớn trên trời rằng, "Bây giờ sự cứu rỗi và quyền năng và Vương quốc của Đức Chúa Trời của chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến, vì kẻ tố cáo anh em chúng ta đã bị ném xuống, kẻ tố cáo họ ngày đêm trước mặt Đức Chúa Trời của chúng ta.

Khải Huyền 20: 6, Các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ

6 Phước lành và thánh khiết là những người thông phần vào sự sống lại đầu tiên! Trong cái chết thứ hai như vậy không có sức mạnh, nhưng họ sẽ các thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, và họ sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.

Chúa Giê-xu là tôi tớ (đại diện) của Đức Chúa Trời 

Trong suốt Tân Ước, Chúa Giê-su tự nhận mình là người và được những người khác coi là đại diện của Đức Chúa Trời. 

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

Ma-thi-ơ 12:18, Kìa tôi tớ tôi đã chọn

 18 "Hãy chứng kiến, tôi tớ của tôi, người mà tôi đã chọn, người yêu dấu của tôi, người mà tâm hồn tôi rất hài lòng. Tôi sẽ đặt Thần của tôi trên anh ấy, và ông ấy sẽ công bố công lý cho các dân ngoại.

Lu-ca 4: 16-21, "Thánh Linh của Chúa ở trên tôi, vì Ngài đã xức dầu cho tôi"

Và ông đến Nazareth, nơi ông đã được nuôi dưỡng. Và theo phong tục của ông, ông đến nhà hội vào ngày Sa-bát, và ông đứng dậy để đọc. 17 Và cuộn sách của tiên tri Ê-sai đã được trao cho anh ta. Anh ta mở cuộn giấy và tìm nơi viết nó, 18 "Thần của Chúa ở trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi để loan báo tin mừng cho người nghèo. Ngài đã sai tôi đi công bố quyền tự do cho những người bị giam cầm và khôi phục thị lực cho người mù, giải phóng quyền tự do cho những người bị áp bức., 19 công bố năm hồng ân của Chúa". 20 Và anh ta cuộn cuộn giấy lại và đưa lại cho người phục vụ rồi ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều nhìn chằm chằm vào anh ta. 21 Và anh ấy bắt đầu nói với họ, "Hôm nay lời Kinh thánh này đã được ứng nghiệm trong buổi điều trần của bạn".

Giăng 4:34, "Thức ăn của tôi là làm theo ý muốn của Đấng đã sai tôi"

34 Chúa Giê-xu nói với họ, "Thức ăn của tôi là làm theo ý muốn của Đấng đã sai tôi và để hoàn thành công việc của Người..

Giăng 5:30, "Tôi không tìm kiếm theo ý mình mà là ý muốn của Đấng đã sai tôi"

30 “Tôi không thể làm gì một mình. Khi tôi nghe, tôi phán xét, và sự phán xét của tôi chính là, bởi vì Tôi tìm kiếm không phải theo ý mình mà là ý muốn của Đấng đã sai tôi.

Giăng 7: 16-18, "Sự dạy dỗ của tôi không phải là của tôi, mà là của Đấng đã sai tôi."

16 Vì vậy, Chúa Giê-xu trả lời họ, "Sự dạy dỗ của tôi không phải của tôi, mà là của anh ấy, người đã sai tôi. 17 Nếu ý muốn của ai là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì người đó sẽ biết liệu sự dạy dỗ đó là của Đức Chúa Trời hay là tôi đang nói theo thẩm quyền của chính mình. 18 Kẻ nói về quyền hành của mình tìm kiếm sự vinh hiển của chính mình; nhưng người tìm kiếm sự vinh hiển của người đã sai anh ta là thật, và trong anh ta không có sự giả dối.

Giăng 8: 26-29, Chúa Giê-su nói như Chúa Cha đã dạy ngài

6 Tôi có nhiều điều để nói về bạn và nhiều điều để phán xét, nhưng người đã sai tôi là sự thật, và tôi tuyên bố với thế giới những gì tôi đã nghe từ anh ấy". 27 Họ không hiểu rằng Ngài đã nói với họ về Chúa Cha. 28 Vì vậy, Đức Chúa Jêsus phán với họ: "Khi các ngươi cất Con Người lên, thì các ngươi sẽ biết ta là Người, và điều đó Tôi không làm gì theo thẩm quyền của riêng mình, nhưng hãy nói đúng như lời Cha dạy tôi. 29 Và người đã gửi tôi đi với tôi. Anh ấy đã không để tôi một mình, vì tôi luôn làm những điều đẹp lòng anh ấy. ”

Giăng 8:40, "tôi, một người đã nói với bạn sự thật mà tôi đã nghe từ Đức Chúa Trời"

40 nhưng bây giờ bạn tìm cách giết tôi, một người đã nói với bạn sự thật mà tôi đã nghe từ Chúa. Đây không phải là điều mà Áp-ra-ham đã làm.

Giăng 12: 49-50, Đấng đã sai Ngài, đã ban cho Ngài một điều răn - phải nói gì và nói gì

49 Trong Tôi không nói theo thẩm quyền của chính mình, nhưng Cha, Đấng đã sai tôi, đã ban cho tôi một điều răn - phải nói gì và nói gì. 50 Và tôi biết rằng điều răn của Ngài là sự sống đời đời. Những gì tôi nói, do đó, Tôi nói như Cha đã nói với tôi".

Giăng 14:24, "Lời bạn nghe không phải của tôi mà là của Cha"

24 Ai không yêu mình thì mình không giữ lời. Và lời bạn nghe không phải của tôi mà là của Cha ai đã gửi cho tôi.

Giăng 15:10, tôi đã tuân giữ các điều răn của Cha tôi và tuân theo tình yêu thương của Ngài

10 Nếu bạn tuân giữ các điều răn của tôi, bạn sẽ tuân theo tình yêu của tôi, giống như Tôi đã tuân giữ các điều răn của Cha tôi và tuân theo tình yêu thương của Ngài.

Công vụ 2: 22-24, Một người đàn ông đã giao phó theo kế hoạch và sự biết trước của Đức Chúa Trời

22 “Hỡi những người Y-sơ-ra-ên, hãy nghe những lời này: Chúa Giê-su người Na-xa-rét, một người đàn ông được Chúa chứng thực cho bạn với các công trình hùng vĩ và kỳ quan và dấu hiệu điều đó Chúa đã làm thông qua anh ta ở giữa bạn, như chính bạn biết— 23 Chúa Giê-xu này, được giải cứu theo kế hoạch xác định và sự biết trước của Đức Chúa Trời, bạn bị đóng đinh và giết chết bởi bàn tay của những người vô luật pháp. 24 Đức Chúa Trời đã nâng anh ta dậy, làm mất đi sự đau đớn của cái chết, bởi vì anh ta không thể bị nó nắm giữ.

Công vụ 3:26, Đức Chúa Trời đã nâng tôi tớ Ngài lên

26 Đức Chúa Trời, đã cho tôi tớ của mình sống lại, đã gửi Ngài đến với các ngươi trước, để ban phước cho các ngươi bằng cách biến mọi người trong các ngươi khỏi sự gian ác của mình. ”

Công vụ 4: 24-30, Lời cầu nguyện của những người tin Chúa

24 … Họ cùng cất giọng với Đức Chúa Trời và nói: “Lạy Chúa tể trị, Đấng đã dựng nên trời đất và biển cả và mọi vật trong chúng, 25 Ai qua miệng của cha chúng tôi là Đa-vít, tôi tớ của bạn, đã nói bởi Đức Thánh Linh rằng: “Tại sao dân ngoại thịnh nộ, và các dân tộc mưu lược vô ích? 26 Các vị vua trên trái đất tự lập, và các nhà cai trị được tập hợp lại với nhau, chống lại Chúa và chống lại Người được xức dầu'- 27 vì thực sự trong thành phố này đã có nhóm nhau chống lại tôi tớ thánh của bạn là Chúa Jêsus, người mà bạn đã xức dầu, cả Hê-rốt và Pontius Pilate, cùng với dân ngoại và dân Y-sơ-ra-ên., 28 để làm bất cứ điều gì bàn tay của bạn và kế hoạch của bạn đã được định sẵn để thực hiện. 29 Và bây giờ, lạy Chúa, hãy xem xét những mối đe dọa của họ và ban cho tôi tớ Chúa tiếp tục nói lời Chúa với tất cả sự dạn dĩ, 30 trong khi bạn duỗi tay ra để chữa lành, và các dấu hiệu và điều kỳ diệu được thực hiện thông qua tên của tôi tớ thánh của bạn là Chúa Jêsus".

Công vụ 10: 37-43, Ngài là người được Đức Chúa Trời chỉ định để phán xét

37 chính bạn cũng biết những gì đã xảy ra trên khắp miền Giuđêa, bắt đầu từ Ga-li-lê sau phép báp têm mà Giăng công bố: 38 làm thế nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Chúa Giê-su thành Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và bằng quyền năng. Ngài đi làm điều thiện và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ áp bức, vì Chúa đã ở với anh ấy39 Và chúng tôi là nhân chứng của tất cả những gì ông ấy đã làm ở đất nước của người Do Thái và ở Jerusalem. Họ đã giết anh ta bằng cách treo anh ta trên một cái cây, 40 nhưng Chúa đã làm cho anh ta sống lại vào ngày thứ ba và khiến anh ta xuất hiện, 41 không phải cho tất cả mọi người, nhưng cho chúng tôi, những người đã được Đức Chúa Trời chọn làm nhân chứng, những người đã ăn và uống với Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại. 42 Và ông ấy ra lệnh cho chúng tôi phải rao giảng cho mọi người và làm chứng rằng ông là người được Đức Chúa Trời chỉ định làm quan xét người sống và kẻ chết. 43 Tất cả các vị tiên tri đều làm chứng rằng tất cả những ai tin vào Ngài đều nhận được sự tha thứ tội lỗi nhờ danh Ngài. ”

Ga-la-ti 1: 3-5, Chúa Giê-su đã tự hiến mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời là Cha.

3 Ân điển cho bạn và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Giê-xu Christ, 4 Đấng đã tự hiến mình vì tội lỗi của chúng ta để giải cứu chúng ta khỏi thời đại ma quỷ hiện tại, theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, 5 vinh quang mãi mãi cho ai. Amen.

Phi-líp 2: 8-11, ông đã hạ mình xuống bằng cách vâng lời cho đến chết

8 Và được tìm thấy trong hình dạng con người, anh ấy đã hạ mình xuống bằng cách vâng lời cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự giá. 9 Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao ông và ban cho ông danh hiệu cao hơn mọi danh xưng, 10 để nhân danh Chúa Jêsus, mọi đầu gối phải cúi đầu, trên trời, dưới đất và dưới đất, 11 và mọi miệng lưỡi đều tuyên xưng rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Chúa, với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha.

1 Ti-mô-thê 2: 5-6, Có một Đức Chúa Trời và một đấng trung gian

5 Trong có một Đức Chúa Trời, và có một Đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, người đàn ông, Chúa Giê-su, 6 Đấng đã tự hiến mình làm giá chuộc mọi người, đó là lời chứng được đưa ra vào thời điểm thích hợp.

1 Phi-e-rơ 2:23, ông đã giao phó chính mình cho Đấng xét xử công bình

23 Khi anh ta bị trừng phạt, anh ta không hồi sinh để đáp lại; khi anh ấy đau khổ, anh ấy không đe dọa, nhưng tiếp tục giao phó mình cho anh ta, người phán xét công minh.

Hê-bơ-rơ 4: 15-5: 6, Mỗi thầy tế lễ thượng phẩm được bổ nhiệm để thay mặt loài người trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời

15 Trong chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm không thể thông cảm với những yếu đuối của chúng ta, nhưng có một vị thầy tế lễ về mọi mặt đều bị cám dỗ như chúng ta, nhưng không phạm tội.. 16 Sau đó, chúng ta hãy tự tin đến gần ngai ân sủng, để chúng ta có thể nhận được sự thương xót và tìm thấy ân sủng để giúp đỡ trong lúc cần thiết. 5:1 Vì mọi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn trong số những người nam đều được bổ nhiệm để hành động thay mặt cho nam giới trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời., để cung cấp quà tặng và hy sinh cho tội lỗi. 2 Anh ta có thể đối phó nhẹ nhàng với những kẻ ngu dốt và ương ngạnh, vì bản thân anh ta đang bị bao vây bởi sự yếu đuối. 3 Vì điều này, anh ta có nghĩa vụ phải hy sinh cho tội lỗi của chính mình cũng như anh ta làm cho dân chúng. 4 Và không ai lấy vinh dự này cho riêng mình, mà chỉ khi được Chúa gọi, giống như Aaron. 5 Vì vậy, Đấng Christ cũng không tự tôn mình lên làm thầy tế lễ thượng phẩm., nhưng được chỉ định bởi anh ta, người đã nói với anh ta, "Con là Con của Mẹ, hôm nay Ta đã sinh ra Con"; 6 như ông cũng nói ở một nơi khác, "Bạn là một thầy tế lễ mãi mãi, theo lệnh của Mên-chi-xê-đéc."

Hê-bơ-rơ 5: 8-10, Chúa Giê-su đã được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm

Dù là con trai nhưng anh đã học được sự vâng lời qua những gì anh phải chịu đựng. 9 Và được hoàn thiện, ngài trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời ngài, 10 được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm sau mệnh lệnh của Mên-chi-xê-đéc.

Hê-bơ-rơ 9:24, Đấng Christ đã lên trời để xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời

24 Trong Chúa Kitô đã bước vào, không phải vào những nơi thánh được làm bằng tay, là bản sao của những điều thật, nhưng vào chính thiên đàng, bây giờ xuất hiện trước mặt Chúa thay mặt chúng ta.

Có một Chúa là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu qua Đấng ấy.

Phần cuối cùng của 1 Cô-rinh-tô 8: 6, nói rằng có “một Chúa là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu qua Đấng ấy”. Nhiều tài liệu tham khảo Kinh thánh được cung cấp trong ESV để chứng thực chúng ta tồn tại qua Đấng Christ theo nghĩa nào. Thiên Chúa đã tạo dựng thế giới này với sự biết trước về Đức Kitô, Đấng sẽ đến (Ep 3, 9-11). Chúng ta hiện hữu nhờ Đức Kitô theo nghĩa là Người đã tự hiến vì tội lỗi của chúng ta để giải thoát chúng ta khỏi thời đại ma quỷ hiện nay (Gl 1, 3-4). Sự khôn ngoan của Thiên Chúa là Chúa Kitô bị đóng đinh (1Cr 1-21). Chúng ta được Ngài cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan đa dạng của Thiên Chúa là mục đích vĩnh cửu mà Người đã nhận ra nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta (Ep 25, 3-9).

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6, Có một Đức Chúa Trời là Cha, và một Đức Chúa Jêsus Christ

“… Không có Chúa mà chỉ có một.” 5 Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có nhiều “thần” và nhiều “chúa” - 6 tuy nhiên đối với chúng ta, có một Thiên Chúa, là Cha, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu, và một Chúa, Chúa Giê Su Ky Tô, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu nhờ Ngài.

 • Câu 6 cung cấp sự làm rõ rằng Đức Chúa Trời và Cha duy nhất là người sáng tạo (nguồn) và Chúa duy nhất là Chúa Jêsus Christ là động lực để tạo dựng và tác nhân của sự cứu rỗi (nhờ đó mà mọi vật và chúng ta hiện hữu nhờ đó). Những câu sau đây chứng thực ý nghĩa rằng có một Chúa, Chúa Giê-xu Christ, là Đấng mà muôn vật và chúng ta hiện hữu qua đó.

Lu-ca 1: 30-33, Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời, và vương quốc của ngài sẽ không có hồi kết

30 Và thiên sứ nói với bà: “Hỡi Ma-ri-a, đừng sợ, vì bà đã được Đức Chúa Trời ban ơn. 31 Và này, bạn sẽ thụ thai trong bụng mình và sinh một con trai, và bạn sẽ gọi tên nó Chúa Giêsu. 32 Ngài sẽ trở nên vĩ đại và được gọi là Con Đấng Tối Cao.. Và Chúa là Đức Chúa Trời sẽ ban cho ông ngai vàng của tổ phụ ông là Đa-vít., 33 Ngài sẽ trị vì nhà Gia-cốp đời đời, và vương quốc của Ngài sẽ không có hồi kết."

Lu-ca 22: 19-20, Giao ước mới được thiết lập trong huyết của ngài

19 Người cầm lấy bánh, khi tạ ơn, Người bẻ ra đưa cho họ và nói: "Đây là cơ thể của tôi, được ban tặng cho bạn. Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến tôi ”. 20 Và tương tự như vậy, chiếc cốc sau khi họ đã ăn, nói, "Chén này được rót ra cho bạn là giao ước mới trong máu của tôi.

Lu-ca 24: 44-48, Sự ăn năn để được tha tội nên được nhân danh ngài cho muôn dân được công bố

44 Sau đó, ông nói với họ: "Đây là những lời của tôi mà tôi đã nói với các bạn khi tôi vẫn còn ở với các bạn, rằng tất cả những gì viết về tôi trong Luật pháp Môi-se và các Tiên tri và Thi thiên phải được ứng nghiệm." 45 Sau đó, anh ấy mở trí óc họ để hiểu Kinh thánh, 46 và nói với họ: "Như vậy có lời chép rằng, Đấng Christ phải chịu đau khổ và vào ngày thứ ba sống lại từ kẻ chết, 47Sự ăn năn để được tha tội nên được nhân danh Ngài cho muôn dân được công bố., bắt đầu từ Jerusalem.

Công vụ 3: 17-21, Chúa Giê-xu là Đấng Christ được chỉ định cho bạn

17 “Và bây giờ, các anh em, tôi biết rằng các bạn đã hành động thiếu hiểu biết, cũng như những người cai trị của các bạn. 18 Nhưng điều mà Đức Chúa Trời đã báo trước bằng miệng của tất cả các nhà tiên tri, rằng Đấng Christ của Ngài sẽ phải chịu đau khổ, thì Ngài đã ứng nghiệm. 19 Vì vậy, hãy ăn năn và quay lại, để tội lỗi của bạn có thể được xóa bỏ, 20 rằng thời gian sảng khoái có thể đến từ sự hiện diện của Chúa, và Ngài có thể gửi Đấng Christ đã chỉ định cho bạn, Chúa Jêsus, 21 thiên đường phải nhận ai cho đến khi khôi phục lại tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng các tiên tri thánh của Ngài từ lâu..

Công vụ 4: 1-2, Trong Chúa Giê-xu, sự sống lại từ kẻ chết

1 Và khi họ đang nói chuyện với dân chúng, các thầy tế lễ và đội trưởng của đền thờ và những người Sa-đu-sê đến gặp họ, 2 rất bức xúc vì tnày đang giảng dạy dân chúng và công bố trong Chúa Giê-xu về sự sống lại từ kẻ chết.

Công vụ 4: 11-12, Không có danh nào khác dưới trời ban cho loài người mà chúng ta phải được cứu.

11 Chúa Giê-xu này là viên đá đã bị các bạn, những người xây dựng từ chối, đã trở thành đá tảng. 12 Và sự cứu rỗi không nơi ai khác, vì không có danh nào khác dưới trời ban cho loài người mà chúng ta phải được cứu.".

Công vụ các Sứ đồ 10: 42-43, Ngài là người được Đức Chúa Trời chỉ định làm quan xét người sống và kẻ chết.

42 Và ông ấy ra lệnh cho chúng tôi phải rao giảng cho mọi người và làm chứng rằng ông là người được Đức Chúa Trời chỉ định làm quan xét người sống và kẻ chết. 43 Tất cả các vị tiên tri đều làm chứng rằng tất cả những ai tin vào ông đều nhận được sự tha thứ tội lỗi nhờ danh của ông.".

Công vụ 17: 30-31, Đức Chúa Trời sẽ xét xử thế gian một cách công bình bởi một người mà Ngài đã chỉ định

30 Thời gian của sự thiếu hiểu biết Đức Chúa Trời đã bỏ qua, nhưng bây giờ anh ta ra lệnh cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn, 31 bởi vì ông ấy đã ấn định một ngày mà ông ấy sẽ phán xét thế giới một cách công bình bởi một người mà ông ấy đã chỉ định; và về điều này, Ngài đã bảo đảm cho tất cả mọi người bằng cách làm cho anh ta sống lại từ cõi chết. "

Giăng 3: 14-17, Rằng ai tin Ngài thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời

14 Và khi Môi-se nâng con rắn lên trong đồng vắng, thì Con Người cũng phải được cất lên, 15 hầu cho hễ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời.16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho ai tin vào Ngài sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vì Đức Chúa Trời không sai Con Ngài đến thế gian để đoán phạt thế gian, nhưng để thế giới có thể được cứu nhờ anh ấy.

Giăng 3: 35-36, Chúa Cha đã giao mọi sự trong tay Ngài

35 Chúa Cha yêu Chúa Con và đã giao mọi sự trong tay Người.. 36 Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không vâng lời Con sẽ không thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người ấy..

Giăng 5: 21-29, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài quyền thi hành sự đoán phạt, vì Ngài là Con Người.

21 Vì Cha làm cho kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ mình muốn. 22 Vì Cha không phán xét ai cả, nhưng đã ban mọi sự phán xét cho Con, 23 hầu cho mọi người có thể tôn vinh Con, cũng như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Chúa Con là không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai mình. 24 Quả thật, thật vậy, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta và tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời. Anh ta không đi vào sự phán xét, nhưng đã chuyển từ cái chết sang sự sống. 25 “Quả thật, thực sự, tôi nói với bạn, một giờ sắp đến, và bây giờ đang ở đây, khi kẻ chết sẽ nghe tiếng Con Đức Chúa Trời, kẻ nghe sẽ sống. 26 Vì Cha có sự sống trong mình, nên Ngài đã ban cho Con cũng có sự sống trong mình.. 27 Ngài đã ban cho Ngài quyền thi hành sự phán xét, vì Ngài là Con Người.. 28 Đừng ngạc nhiên về điều này, vì một giờ sắp tới khi tất cả những người ở trong ngôi mộ sẽ nghe thấy giọng nói của ông 29 Hỡi kẻ đã làm điều lành cho sự sống được sống lại, kẻ đã làm điều ác cho sự sống lại bị phán xét, hãy bước ra.

Giăng 6: 35-38, "Ta là bánh của sự sống"

35 Chúa Giê-xu nói với họ, "Tôi là bánh của cuộc sống; ai đến với tôi sẽ không đói, và ai tin tôi sẽ không hề khát. 36 Nhưng tôi đã nói với bạn rằng bạn đã nhìn thấy tôi và chưa tin. 37 Tất cả những gì Cha ban cho tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.

Giăng 14: 6, "Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha"

6 Chúa Giê-su nói với anh ta, "Tôi là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Cha ngoại trừ tôi.

Giăng 15: 1-6, "Tôi là cây nho thật, và cha tôi là người trồng nho"

1 “Ta là cây nho thật, và Cha ta là người trồng nho. 2 Mọi cành trong ta không sinh hoa kết trái, anh ta lấy đi, và mọi cành nào sinh hoa kết trái, anh ta tỉa bớt, để nó có thể sinh nhiều trái hơn. 3 Bạn đã trong sạch vì lời tôi đã nói với bạn. 4 Ở trong tôi, và tôi ở trong bạn. Như cành không thể tự sinh trái, trừ khi nó ở trong cây nho, thì bạn cũng không thể, trừ khi bạn ở trong tôi. 5 Tôi là cây nho; bạn là chi nhánh. Ai ở trong tôi và tôi ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều trái, vì ngoài tôi ra, anh em không thể làm gì được. 6 Nếu ai không ở trong ta, người ấy sẽ bị vứt bỏ như cành cây và khô héo; và các cành được gom lại, ném vào lửa và đốt cháy.

Giăng 17: 1-3, Bạn đã ban cho nó quyền hành trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những ai bạn đã ban cho nó.

1 Khi nói những lời này, Chúa Giê-su ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến; tôn vinh Con của bạn để Con có thể tôn vinh bạn, 2 kể từ khi bạn đã ban cho anh ta quyền trên tất cả xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người bạn đã ban cho anh ta. 3 Và đây là sự sống vĩnh cửu, mà họ biết bạn, Đức Chúa Trời thật duy nhất, và Chúa Giê-xu Christ mà bạn đã sai đến. "

Ga-la-ti 1: 3-5, Chúa Giê-su đã tự hiến mình vì tội lỗi của chúng ta để giải cứu chúng ta khỏi thời đại gian ác hiện nay

3 Ân điển cho bạn và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa Giê-xu Christ, 4 Đấng đã tự hiến mình vì tội lỗi của chúng ta để giải cứu chúng ta khỏi thời đại ma quỷ hiện tại, theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta, 5 vinh quang mãi mãi cho ai. Amen.

1 Cô-rinh-tô 1: 21-25, Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là Đấng Christ bị đóng đinh

21 Bởi vì, trong sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thế giới không biết Đức Chúa Trời qua sự khôn ngoan, điều đó làm hài lòng Đức Chúa Trời qua sự điên rồ của những gì chúng ta rao giảng để cứu những người tin. 22 Đối với người Do Thái yêu cầu các dấu hiệu và người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, 23 nhưng chúng tôi rao giảng Đấng Christ bị đóng đinh, một trở ngại đối với người Do Thái và làm ngu dân ngoại bang, 24 nhưng đối với những người được gọi, cả người Do Thái và người Hy Lạp, Đấng Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.. 25 Vì sự ngu xuẩn của Đức Chúa Trời khôn ngoan hơn loài người, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời mạnh hơn loài người.

1 Cô-rinh-tô 15: 20-25, Như trong A-đam mọi người đều chết, thì trong Đấng Christ mọi người cũng sẽ được sống lại. 

20 Nhưng trên thực tế, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, hoa quả đầu tiên của những người đã chìm vào giấc ngủ. 21 Vì một người đã chết, bởi một người đã đến cũng là sự sống lại của người chết. 22 Vì trong A-đam, tất cả đều chết, cũng vậy trong Đấng Christ, tất cả sẽ được làm cho sống động. 23 Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ sinh trái đầu mùa, rồi đến những người thuộc về Đấng Christ sắp đến.. 24 Sau đó, kết thúc, khi ông giao vương quốc cho Thiên Chúa Cha sau khi phá hủy mọi quy tắc, mọi quyền hành và quyền lực. 25 Vì Ngài phải trị vì cho đến khi dẹp được mọi kẻ thù dưới chân mình.

2 Cô-rinh-tô 5:10, Tất cả chúng ta phải xuất hiện trước nơi phán xét của Đấng Christ

10 Trong tất cả chúng ta phải xuất hiện trước nơi phán xét của Đấng Christ, để mỗi người có thể nhận được những gì xứng đáng cho những gì mình đã làm trong thân xác, dù thiện hay ác.

2 Cô-rinh-tô 5: 17-19, Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là người dựng nên mới

17 Vì vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy là người dựng nên mới. Cái cũ đã qua đời; Kìa, cái mới đã đến. 18 Tất cả điều này là từ Đức Chúa Trời, Đấng nhờ Đấng Christ đã hòa giải chúng ta với chính Ngài và đã ban cho chúng ta chức vụ hòa giải; 19 đó là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã hoà giải thế giới với chính Ngài, không kể những lần vi phạm của họ chống lại họ, và giao cho chúng tôi sứ điệp hòa giải.

Rô-ma 5: 8-10, Chúng ta được Đấng Christ cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, được hoà giải bởi sự chết của Con Ngài

8 nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với chúng ta trong khi chúng ta còn là tội nhân, thì Đấng Christ vì chúng ta đã chết. 9 Do đó, vì vậy, chúng ta đã được công chính hóa bởi máu của anh ấy, nhiều hơn nữa chúng ta sẽ được Ngài cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. 10 Vì nếu trong khi chúng ta là kẻ thù của nhau Chúng ta đã được hòa giải với Đức Chúa Trời qua cái chết của Con mình, nhiều hơn nữa, bây giờ chúng ta đã hòa giải, chúng ta sẽ được cứu bởi mạng sống của anh ấy.

Rô-ma 6: 3-11, Giống như Đấng Christ đã sống lại từ kẻ chết, chúng ta cũng có thể bước đi trong sự sống mới

3 Bạn có biết điều đó không tất cả chúng ta, những người đã được báp-têm vào Đấng Christ.? 4 Vì vậy, chúng tôi được chôn cùng với Người bằng phép báp têm vào sự chết, để giống như Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại nhờ sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, chúng ta cũng có thể bước vào cuộc sống mới. 5 Vì nếu chúng ta đã được hợp nhất với anh ấy trong một cái chết như anh ấy, we chắc chắn sẽ được kết hợp với anh ta trong sự phục sinh giống như anh ta. 6 Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài để thân thể tội lỗi có thể được biến thành hư không, để chúng ta không còn bị nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Vì một người đã chết được giải thoát khỏi tội lỗi. 8 Bây giờ nếu chúng ta đã chết với Đấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. 9 Chúng ta biết rằng Đấng Christ, đã sống lại từ kẻ chết, sẽ không bao giờ chết nữa; cái chết không còn thống trị anh ta nữa. 10 Đối với cái chết mà anh ta chết, anh ta chết để phạm tội, một lần cho tất cả, nhưng cuộc đời anh ta sống anh ta sống với Chúa. 11 Vì vậy, bạn cũng phải coi mình là chết đối với tội lỗi và sống với Đức Chúa Trời trong Chúa Giê-xu Christ..

Phi-líp 2: 8-11, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài và ban cho Ngài danh trên mọi danh xưng.

8 Và được tìm thấy trong hình dạng con người, anh ta đã hạ mình xuống bằng cách trở nên vâng lời cho đến chết, thậm chí là chết trên cây thập tự giá. 9 Vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao anh ta và ban cho anh ta danh hiệu cao hơn mọi danh xưng., 10 để nhân danh Chúa Jêsus, mọi đầu gối phải cúi đầu, trên trời, dưới đất và dưới đất, 11 và mọi miệng lưỡi đều tuyên xưng rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Chúa, với sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha..

Ê-phê-sô 1: 17-23, và Ngài đặt mọi vật dưới chân mình

17 việc này Đức Chúa Trời của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jêsus Christ, Cha của sự vinh hiển, có thể ban cho bạn Thánh Linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải khi hiểu biết về Ngài, 18 có con mắt của trái tim bạn soi sáng, để bạn có thể biết hy vọng mà anh ấy đã gọi bạn là gì, sự giàu có về cơ nghiệp vinh hiển của Ngài trong các thánh đồ là gì, 19 và sự vĩ đại vô biên của quyền năng của Ngài đối với chúng ta, những người tin tưởng, tùy theo công việc của sức mạnh vĩ đại của Ngài là gì 20 rằng anh ấy đã làm việc trong Đấng Christ khi khiến anh ấy sống lại từ cõi chết và đặt Ngài ở bên hữu mình trên các nơi trên trời, 21 vượt xa mọi quyền cai trị và quyền lực, quyền lực và sự thống trị, và trên hết mọi cái tên được đặt tên, không chỉ ở thời đại này mà còn ở cả thế giới mai sau. 22 Và anh ấy đặt tất cả mọi thứ dưới chân của mình và giao cho anh ta làm người đứng đầu tất cả mọi việc cho nhà thờ, 23 đó là thân thể của Ngài, là sự sung mãn của Ngài, Đấng lấp đầy tất cả mọi người.

Ê-phê-sô 3: 9-11, Sự khôn ngoan đa dạng của Đức Chúa Trời là mục đích đời đời mà ngài đã nhận ra trong Đấng Christ, Chúa chúng ta.

9 và để đưa ra ánh sáng cho mọi người kế hoạch về sự bí ẩn được che giấu trong nhiều thời đại trong Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo ra mọi vật, 10 để thông qua nhà thờ sự khôn ngoan đa dạng của Đức Chúa Trời bây giờ có thể được biết đến với những người cai trị và chính quyền ở những nơi trên trời. 11 Đây là theo mục đích vĩnh cửu mà ông đã nhận ra trong Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.,

Cô-lô-se 1: 12-14, nơi chúng ta có sự cứu chuộc, sự tha thứ tội lỗi.

12 tạ ơn Cha, người đã cho bạn đủ điều kiện để chia sẻ cơ nghiệp của các thánh trong ánh sáng. 13 Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi miền bóng tối và chuyển chúng ta đến vương quốc của Con yêu dấu của Ngài, 14 trong đó chúng ta có sự cứu chuộc, sự tha thứ của tội lỗi.

Cô-lô-se 1: 18-23, Nhờ ngài để hòa giải mọi vật - làm hòa bình bằng huyết trên thập tự giá của mình

8anh ấy là người đứng đầu cơ thể, nhà thờ. Anh ấy là khởi đầu, đứa con đầu lòng từ cõi chết, rằng trong mọi thứ anh ấy có thể là ưu việt. 19 Vì trong ông, mọi sự trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã vui lòng ngự trị, 20 và nhờ Người mà hòa giải mọi sự với chính Người, dù ở dưới đất hay trên trời, nhờ huyết thập tự giá của Người mà làm hòa bình.. 21 Và bạn, người đã từng bị xa lánh và thù địch, đang làm những việc xấu xa, 22 bây giờ người ấy đã hòa giải trong thân xác xác thịt của mình bằng cái chết của mình, để trình bày cho bạn sự thánh khiết và không thể chê trách và trên cả sự sỉ nhục trước mặt anh ta, 23 nếu thực sự bạn tiếp tục trong đức tin, vững vàng và kiên định, không rời khỏi hy vọng về phúc âm mà bạn đã nghe, đã được công bố trong mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phao-lô, đã trở thành một người truyền giáo.

1 Ti-mô-thê 2: 5-6, Có một Đức Chúa Trời, và một đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đấng Christ Jesus.

5 Trong chỉ có một Đức Chúa Trời, và có một người trung gian giữa Đức Chúa Trời và loài người, con người là Chúa Giê-su., 6 người đã tự cho mình như một giá chuộc cho tất cả, đó là lời chứng được đưa ra vào thời điểm thích hợp.

Hê-bơ-rơ 1: 1-4, Đã trở nên vượt trội hơn nhiều so với các thiên thần

1 Cách đây rất lâu, nhiều lần và theo nhiều cách khác nhau, Đức Chúa Trời đã phán với tổ phụ chúng ta bằng các vị tiên tri, 2 nhưng trong những ngày cuối cùng này, Người đã nói với chúng ta bởi Con của Người, người mà anh ấy chỉ định là người thừa kế của tất cả mọi thứ, thông qua người mà anh ấy cũng tạo ra thế giới. 3 Ngài là ánh hào quang của Đức Chúa Trời và là dấu ấn chính xác của bản chất ngài, và ngài nâng đỡ vũ trụ bằng lời quyền năng của mình. Sau khi thanh tẩy tội lỗi, anh ta ngồi xuống bên hữu Bệ hạ trên cao., 4 đã trở nên vượt trội hơn nhiều so với các thiên thần vì cái tên mà anh ta được thừa hưởng càng xuất sắc hơn của họ. 5 Đức Chúa Trời đã từng nói với thiên sứ nào rằng: “Con là Con Ta, hôm nay Ta đã sinh ra con”? Hay một lần nữa, "Tôi sẽ đối với ông ấy là cha, và ông ấy sẽ là con trai đối với tôi"?

Hê-bơ-rơ 2: 5-11, Không phải thiên sứ mà Đức Chúa Trời đã khiến thế gian phải đến, mà chúng ta đang nói.

5 Trong đó không phải là thiên thần mà Đức Chúa Trời đã khiến thế giới phải đến, mà chúng ta đang nói. 6 Nó đã được làm chứng ở đâu đó, “Con người là gì, mà bạn để tâm đến anh ấy, hay con trai của loài người, rằng bạn quan tâm đến anh ấy? 7 Bạn đã làm cho anh ta thấp hơn một chút so với các thiên thần; bạn đã trao vương miện cho anh ấy với vinh quang và danh dự, 8 đặt mọi thứ trong sự phục tùng dưới chân anh ấy. ” Giờ đây, khi đặt mọi thứ vào sự phục tùng của anh ta, anh ta không để gì ngoài tầm kiểm soát của mình. Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa thấy mọi thứ đều phục tùng anh ấy. 9 Nhưng chúng ta thấy Người trong một thời gian thấp hơn các thiên sứ, tức là Chúa Giêsu, được đăng quang vinh quang và vinh dự vì đau khổ của cái chết, để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, anh ta có thể nếm trải cái chết cho mọi người. 10 Vì thật phù hợp khi Ngài, vì ai và bởi ai mà vạn vật tồn tại, trong việc đưa nhiều con trai đến vinh quang, nên làm cho người sáng lập sự cứu rỗi của họ trở nên hoàn hảo thông qua đau khổ. 11 Vì Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều có một nguồn.. Đó là lý do tại sao anh ấy không xấu hổ khi gọi họ là anh em

Hê-bơ-rơ 5: 5-10, Ngài trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài

5 Vì vậy, Đấng Christ cũng không tự tôn mình lên làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng được chỉ định bởi Người đã nói với Người rằng: "Con là Con Ta, hôm nay Ta đã sinh ra con." 6 như ông cũng nói ở một nơi khác, "Bạn là một thầy tế lễ mãi mãi, theo lệnh của Mên-chi-xê-đéc." 7 Trong những ngày còn sống, Chúa Giê-su đã dâng những lời cầu nguyện và khẩn nài, với tiếng khóc lớn và nước mắt, cho Đấng đã có thể cứu mình khỏi chết, và được nghe thấy vì lòng tôn kính của Ngài. 8 Dù là con trai nhưng anh đã học được sự vâng lời qua những gì anh phải chịu đựng. 9 Và được hoàn thiện, ngài trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời ngài, 10 được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo lệnh của Mên-chi-xê-đéc.

Hê-bơ-rơ 9:15, Ngài là trung gian của giao ước mới

15 Do đó anh ấy là trung gian của một giao ước mới, để những người được kêu gọi có thể nhận được cơ nghiệp vĩnh cửu đã hứa, vì một cái chết đã xảy ra để cứu chuộc họ khỏi những vi phạm đã phạm theo giao ước đầu tiên.

Hê-bơ-rơ 9: 24-28, Đấng Christ đã vào thiên đàng để xuất hiện trước mặt Đức Chúa Trời thay mặt chúng ta

24 Vì Đấng Christ đã nhập, không vào những nơi thánh được làm bằng tay, là bản sao của những điều thật, nhưng vào chính thiên đàng, bây giờ xuất hiện trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời thay mặt chúng ta. 25 Cũng không được dâng mình nhiều lần, vì thầy tế lễ thượng phẩm vào các nơi thánh hàng năm bằng máu không phải của mình, 26 vì sau đó anh ta sẽ phải chịu đựng nhiều lần kể từ khi sáng thế. Nhưng như hiện tại, anh ấy đã xuất hiện một lần cho tất cả vào cuối thời đại để xóa bỏ tội lỗi bằng sự hy sinh của chính mình. 27 Và cũng giống như người ta chỉ định cho con người chết một lần, và sau đó sẽ đến sự phán xét, 28 vì vậy, Đấng Christ, đã được dâng một lần để gánh lấy tội lỗi của nhiều người, sẽ xuất hiện lần thứ hai, không phải để giải quyết tội lỗi nhưng để cứu những ai đang háo hức chờ đợi Ngài..

Hê-bơ-rơ 10: 19-23, Chúng tôi có một thầy tế lễ vĩ đại trong nhà của Đức Chúa Trời

19 Vì vậy, anh em, kể từ chúng ta có sự tự tin để vào những nơi thánh bằng huyết của Chúa Giê-su, 20 bởi con đường mới và sống mà Ngài đã mở ra cho chúng ta qua bức màn, tức là qua xác thịt của Ngài, 21 và kể từ khi chúng ta có một linh mục vĩ đại trong nhà của Chúa, 22 chúng ta hãy đến gần với tấm lòng chân thật với niềm tin hoàn toàn đảm bảo, với tấm lòng được rửa sạch khỏi lương tâm xấu xa và thân thể chúng ta được rửa sạch bằng nước tinh khiết. 23 Chúng ta hãy giữ lấy niềm hy vọng của chúng ta mà không dao động, vì Đấng đã hứa là thành tín.

Hê-bơ-rơ 12: 1-2, Ngài chịu đựng thập tự giá và ngự bên hữu ngai Đức Chúa Trời

1 Vì vậy, vì chúng ta được bao quanh bởi một đám mây nhân chứng quá lớn, chúng ta cũng hãy gạt sang một bên mọi sức nặng và tội lỗi đeo bám rất chặt chẽ, và chúng ta hãy chạy với sức bền cuộc đua đã đặt ra trước mặt chúng ta, 2 tìm kiếm Chúa Giê-xu, người sáng lập và hoàn thiện đức tin của chúng ta, người vì niềm vui đã được sắp đặt trước đó anh ấy đã chịu đựng thập tự giá, coi thường sự xấu hổ, ngồi bên phải ngai của Chúa.

1 Phi-e-rơ 3: 21-22, Các thiên thần, nhà cầm quyền và quyền lực đã phải chịu ông

21 Phép báp têm, tương ứng với điều này, giờ đây cứu bạn, không phải là loại bỏ bụi bẩn khỏi cơ thể mà là lời kêu gọi Đức Chúa Trời ban cho một lương tâm tốt, qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ, 22 ai đã đi vào thiên đàng và ở bên hữu của Đức Chúa Trời, với các thiên thần, chính quyền và quyền lực đã chịu sự phục tùng của ngài.

Khải Huyền 1: 5-6, Chúa Giê-xu giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài và làm cho chúng ta trở thành thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha của Ngài.

5 và từ Chúa Giêsu Kitô nhân chứng trung thành, con đầu lòng của người chết, và là người cai trị các vua trên trái đất. Đối với Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi của chúng ta bằng huyết của Ngài 6 và biến chúng ta thành một vương quốc, các thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời và Cha của ngài, đối với anh ta là vinh quang và quyền thống trị mãi mãi. Amen.

Còn Thi thiên 110 thì sao? Có phải không có hai Lãnh chúa?

Thi Thiên 110: 1 ”được trích dẫn ở một số nơi trong Tân Ước bao gồm Ma-thi-ơ 22:44, Mác 12:36, Lu-ca 20:42, Công vụ 2:34 và Hê-bơ-rơ 1:13. Cụm từ “LORD nói với Chúa của tôi” này dường như chỉ ra có hai Chúa. Tuy nhiên, Thi Thiên 110 liên quan đến những gì Đức Giê-hô-va nói với Đấng Mê-si của loài người.

Thi Thiên 110: 1-4 (ESV), CHÚA phán cùng Chúa tôi

1 CHÚA nói với Chúa tôi: “Ngồi bên tay phải của tôi, cho đến khi tôi làm cho kẻ thù của bạn trở thành bệ đỡ của bạn". 2 CHÚA gửi ra từ Si-ôn quyền trượng quyền năng của bạn. Thống trị ở giữa kẻ thù của bạn! 3 Dân của bạn sẽ tự do dâng mình vào ngày quyền năng của bạn, trong quần áo thánh; từ trong bụng mẹ của buổi sáng, sương của tuổi trẻ của bạn sẽ là của bạn. 4 CHÚA đã thề và sẽ không thay đổi ý định của mình, "Bạn là một thầy tế lễ mãi mãi sau mệnh lệnh của Mên-chi-xê-đéc."

Thi Thiên 110: 1-4 (LSV), YHWH đối với Chúa của tôi

Một tuyên bố của YHWH đối với Chúa của tôi: "Ngồi bên tay phải của tôi, || Cho đến khi tôi biến kẻ thù của bạn thành bệ bước chân của bạn. ” Đức Giê-hô-va gửi thanh sức mạnh của Ngài từ Si-ôn, || Cai trị ở giữa kẻ thù của bạn. Dân của bạn [là] những món quà tự do trong ngày sức mạnh của Bạn, để tôn vinh sự thánh thiện, || Từ trong bụng mẹ, từ sáng, || Bạn có sương của tuổi trẻ của Bạn. Đức Giê-hô-va đã tuyên thệ và không hề thuyên giảm, “Ngài [là] thầy tế lễ mọi thời, || Theo lệnh của Mên-chi-xê-đéc".

Trong Kinh thánh tiếng Anh của chúng tôi, cùng một từ “chúa” dịch một số từ tiếng Do Thái khác biệt. Một “quy ước về người dịch” đã được thiết lập từ lâu sử dụng các kết hợp khác nhau của các chữ cái viết hoa và viết thường (“LORD”, “Lord” và “Lord”) để phân biệt giữa các từ gốc trong tiếng Do Thái. Khi chúng ta thấy “Chúa” được viết với chữ “L”, những người trong chúng ta không đọc được tiếng Do Thái sẽ dựa vào quy ước đã thiết lập rằng đó thường là bản dịch của “Adonai”. Vấn đề là trong câu này, từ gốc trong tiếng Do Thái không phải là “adonai” mà là “adoni”, trong tiếng Do Thái có sự khác biệt trong các từ được dịch là “CHÚA và Chúa” trong hai trường hợp này. Young Concordance liệt kê mười một từ tiếng Do Thái được dịch là “chúa tể”. Bốn điều mà chúng tôi quan tâm ở đây là:

 • YHWH - (Yahweh hoặc Jehovah) Từ này là “CHÚA” đầu tiên trong Thi thiên 110: 1. Đó là Thánh Danh được người Do Thái coi là thiêng liêng đến nỗi nó không bao giờ được phát âm. Thay vào đó, khi đọc Kinh thánh, họ thay thế từ “Adonai”. Quy ước được chấp nhận là trong các bản dịch tiếng Anh, nó luôn xuất hiện dưới dạng LORD hoặc GOD (tất cả là chữ hoa), do đó cho phép chúng ta nhận ra rằng từ gốc là “Yahweh”.
 • ADON - Từ này được hình thành từ các phụ âm trong tiếng Do Thái là Aleph, Dalet, Nun. Nó thường xuất hiện ở dạng này (không có bất kỳ hậu tố nào). Ngoài khoảng 30 lần nó đề cập đến Chúa Trời, tất cả những lần khác đều đề cập đến các vị chúa tể của loài người.
 • ADONAI - XNUMX - Trong hình thức chính của nó, nó luôn đề cập đến Chúa, và không một ai khác. “Quy ước của người dịch” được chấp nhận là ở dạng này, nó luôn xuất hiện trong tiếng Anh là “Lord” (với chữ hoa “L”)
 • ADONI - XNUMX - Điều này được hình thành bằng cách thêm hậu tố “i” vào “adon”. Với hậu tố này, nó có nghĩa là “thưa ngài.”(Đôi khi nó cũng được dịch là“ chủ nhân. ”) Nó xuất hiện 195 lần, và được sử dụng gần như hoàn toàn cho các chúa tể loài người (nhưng đôi khi là các thiên thần). Khi được dịch là “chúa tể”, nó luôn xuất hiện với chữ “l” viết thường (ngoại trừ trường hợp đó một lần trong Thi thiên 110: 1) Một danh sách pdf gồm 195 lần xuất hiện của adoni trong 163 câu thơ là ở đây: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
 •  

từ thực tế trong tiếng Do Thái được sử dụng cho "Chúa" để chỉ Chúa Giê-xu, "CHÚA đã phán với tôi Chúa”Là ADONI. Từ này dùng để chỉ các chúa tể loài người. Nó nói về NHÂN TÍNH của Chúa Giê-xu - không phải Thần linh. Trong tiếng Hy Lạp, từ kyrios được sử dụng trong cả hai trường hợp. kyrios, được dịch "chúa tể" là một thuật ngữ chung có nghĩa là chủ nhân và không phải là một thuật ngữ chỉ được sử dụng cho Chúa. Chúng ta biết rằng có nhiều “chúa”, nhưng về mặt đức tin của chúng ta, Chúa Giê-xu là Chúa duy nhất mà qua đó chúng ta nhận được sự cứu rỗi. Chúa Giêsu là sự cung cấp của chúng ta từ Thiên Chúa và Cha duy nhất của chúng ta, là nguồn gốc của mọi sự và là Đấng chúng ta tồn tại (1Cr 8, 5-6).

Trong bối cảnh của Thi thiên 110: 1-4, chúng ta thấy rằng Chúa (adoni) được làm thầy tế lễ mãi mãi sau lệnh Mên-chi-xê-đéc. Đây cũng là một manh mối quan trọng. Các thầy tế lễ thượng phẩm là những đặc vụ của Đức Chúa Trời, những người được tuyển chọn từ những người đàn ông. Hê-bơ-rơ 5 Tạo mối liên hệ trực tiếp với Thi thiên 110:

Hê-bơ-rơ 5: 1-10 (ESV), Đấng Christ được chỉ định bởi người đã nói với anh ta rằng: “Anh là thầy tế lễ đời đời”

1 Trong mọi thầy tế lễ thượng phẩm được chọn trong số những người đàn ông được bổ nhiệm để hành động thay mặt cho những người đàn ông trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, để cung cấp quà tặng và hy sinh cho tội lỗi. 2 Anh ta có thể đối phó nhẹ nhàng với những kẻ ngu dốt và ương ngạnh, vì bản thân anh ta đang bị bao vây bởi sự yếu đuối. 3 Vì điều này, anh ta có nghĩa vụ phải hy sinh cho tội lỗi của chính mình cũng như anh ta làm cho dân chúng. 4 Và không ai lấy vinh dự này cho riêng mình, mà chỉ khi được Chúa gọi, giống như Aaron. 5 Nên cũng Đấng Christ không tự tôn mình lên làm thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng được chỉ định bởi Đấng đã nói với Ngài., "Con là Con của Mẹ, hôm nay Ta đã sinh ra Con"; 6 như anh ấy cũng nói ở một nơi khác, "Bạn là một linh mục mãi mãi, sau mệnh lệnh của Mên-chi-xê-đéc". 7 Trong những ngày còn sống trong xác thịt của mình, Chúa Giê-su đã dâng những lời cầu nguyện và khẩn nài, với những tiếng khóc lớn và những giọt nước mắt, cho người đã có thể cứu anh ta khỏi cái chết, và anh ấy đã được lắng nghe vì sự tôn kính của anh ấy. 8 Dù là con trai nhưng anh đã học được sự vâng lời qua những gì anh phải chịu. 9 Và được hoàn thiện, Ngài đã trở thành nguồn cứu rỗi đời đời cho tất cả những ai vâng lời Ngài, 10 được Đức Chúa Trời chỉ định làm thầy tế lễ thượng phẩm theo lệnh của Mên-chi-xê-đéc.

James Dunn, Chúa Kitô và Thánh linh, Tập 1: Kitô học, 315-344, tr. 337

Đối với Paul kyrios tước vị thường hoạt động như một cách để phân biệt Đấng Christ với Đức Chúa Trời duy nhất. Điều này chúng ta thấy rõ ràng trong cụm từ lặp đi lặp lại “ Thiên Chúa và bố of vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf Chúa Chúa Giê-xu Christ ”(Rô-ma 15: 6; 2 Cô 1: 3, 11:31; Ê-phê-sô 1: 3, 17; Cô-lô-se 1: 3); cũng trong 1 Cor. 8: 6, nơi Đấng Christ được tuyên xưng là một Chúa cùng với lời tuyên xưng của Shema về một Đức Chúa Trời duy nhất; và đáng chú ý nhất là trong 1 Cor. 15: 24-28, nơi chúa tể của Chúa Giê-su Christ xét về cả hai phương diện của Ps. 110: 1 và Ps. 8: 6 đạt đến cao trào trong sự phục tùng của chính Con đối với Đức Chúa Trời là Cha, “để Đức Chúa Trời có thể là tất cả trong mọi người. ”Ngay cả bài thánh ca Philipphê cũng phải được đề cập đến ở đây; vì theo đánh giá của tôi, nó là một biểu hiện của Kitô học Adam, vì vậy Phil. 2:10 tốt nhất được xem như một lời tuyên xưng về quyền lãnh chúa của Đấng Christ với tư cách là A-đam (cuối cùng), ở đó, Phao-lô nói rõ rằng, tất cả tạo vật đều thừa nhận quyền lãnh chúa của Đấng Christ. "Cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là Cha" (Phi-líp 2: 11)

Kết luận

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6 tóm tắt sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, Cha và Chúa Giê-su Christ một cách cô đọng. Trong danh mục “các vị thần”, chỉ có một Đức Chúa Trời mà cha của chúng ta là đấng sáng tạo và là lý do tại sao chúng ta tồn tại. Trong thể loại “chúa”, chúng ta coi Chúa Giê-xu Christ (Đấng Mê-si được xức dầu) là Chúa duy nhất mà chúng ta được cứu. Mọi sự đều được trình bày tường tận về sự biết trước của Đấng Christ và mọi sự đều phải chịu dưới chân Ngài. Tất cả những gì còn tồn tại sẽ được hòa giải qua Đấng Christ. Chúng ta thấy rõ rằng cả Phi-e-rơ và Phao-lô đều coi Đức Chúa Trời là “Đức Chúa Trời và là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”.

Tham chiếu phần Kinh thánh là ESV (Phiên bản chuẩn tiếng Anh)

1 Cô-rinh-tô 8: 4-6, Có một Đức Chúa Trời là Cha, và một Đức Chúa Jêsus Christ

“… Không có Chúa mà chỉ có một.” 5 Vì mặc dù có thể có cái gọi là thần trên trời hoặc dưới đất - nhưng quả thật có nhiều “thần” và nhiều “chúa” - 6 tuy nhiên, đối với chúng ta, có một Đức Chúa Trời, là Cha, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu, và một Chúa là Chúa Giê-xu Christ, là Đấng muôn vật và chúng ta hiện hữu qua Đấng ấy. 

Công vụ 2:36, Đức Chúa Trời đã làm cho Ngài vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, tức là Chúa Giê-xu.

36 Vì vậy, hãy cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đã làm cho anh ta vừa là Chúa vừa là Đấng Christ, là Chúa Giê-xu mà bạn đã đóng đinh vào thập tự giá".

1 Phi-e-rơ 1: 3, Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

3 Chúc tụng Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta! Theo lòng thương xót lớn lao của Ngài, Ngài đã khiến chúng ta được tái sinh với niềm hy vọng sống động qua sự phục sinh của Chúa Giê Su Ky Tô từ kẻ chết.

2 Cô-rinh-tô 1: 2-3, Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta

2 Ân điển cho bạn và sự bình an từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Đức Chúa Jêsus Christ3 Chúc tụng Đức Chúa Trời và là Cha của Đức Chúa Jêsus Christ, Cha của lòng thương xót và là Đức Chúa Trời của mọi sự an ủi

 • Ghi chú cuối cùng
  • Cha, là Đức Chúa Trời, ở đây như mọi nơi khác được cho là nguồn gốc và nguồn gốc của sự sáng tạo
  • Phao-lô và Phi-e-rơ nói về Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của Đấng Christ mà còn là 'Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúa Chúa ơi. '
  • Chúa Mê-si-a không được nhầm lẫn với Chúa là Đức Chúa Trời. Hai chúa được phân biệt cẩn thận trong Thi thiên 110: 1. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời duy nhất và chúa tể thứ hai trong Thi thiên 110: 1 là loài người, adoni, "Chúa tể của tôi," Đấng Mê-si. Adoni không bao giờ là một danh hiệu của Thần, nhưng luôn luôn không phải là Thần. 
  • Chúa Giê-xu được gọi là "Đấng Mê-si, Chúa của chúng ta" nhiều lần trong Tân Ước. Chúa ở đây ám chỉ Đấng Mê-si của loài người
  • Ngay cả với tư cách là Chúa, Chúa Giê-su thừa nhận Cha là Đức Chúa Trời của ngài (Giăng 20:17).
  • Ở đây, rõ ràng rằng kyrious (chúa tể) không phải là một cách để xác định Chúa Giê-xu với Đức Chúa Trời, mà là một cách để phân biệt Chúa Giê-su với Đức Chúa Trời ”- (Tiến sĩ James Dunn, Thần học về Sứ đồ Phao-lô, tr.254)
  • Bối cảnh là chìa khóa để hiểu cụm từ “tất cả mọi thứ đều đến nhờ anh ấy” có nghĩa là gì. Không có đề cập trong bối cảnh tức thời hoặc từ xa về việc tạo ra thế giới sao cho “vạn vật” đề cập đến sự sáng tạo ban đầu của Sáng thế ký. Câu này nói về sự cứu rỗi qua Đấng Christ và cơ nghiệp mà chúng ta có trên thế giới sắp đến.