Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
IntegritySyndicate.com
Nguồn

Nguồn

Nguồn

Các đề xuất về bản dịch tiếng Anh tốt nhất của kinh thánh, các công cụ phần mềm Kinh thánh, Kinh điển Tân ước, Trang web Hiệp hội Chính trực và các trang web bên ngoài khác.