Phục hồi Cơ đốc giáo Tông đồ vào thế kỷ thứ nhất
Vấn đề với Matthew
Vấn đề với Matthew

Vấn đề với Matthew

Vấn đề với Matthew

Matthew có một số vấn đề đặt ra câu hỏi về độ tin cậy của nó. Đầu tiên, các ghi chú giới thiệu về Ma-thi-ơ được cung cấp liên quan đến tài liệu nguồn, quyền tác giả và cấu trúc. Lý thuyết Farrer cung cấp thêm lý do để giữ Matthew với sự hoài nghi gia tăng khi xem xét khả năng Luke đã loại trừ phần lớn nội dung khỏi Matthew. Những sửa sai của Lu-ca so với Ma-thi-ơ tài liệu về những nơi Lu-ca sửa chữa hoặc làm rõ cho Ma-thi-ơ. Những mâu thuẫn của Ma-thi-ơ đó là những mâu thuẫn rõ ràng nhất của Ma-thi-ơ với các sách Phúc âm khác. Ngoài ra, bằng chứng được cung cấp chống lại cách diễn đạt truyền thống của Matthew 28: 19 liên quan đến công thức rửa tội ba ngôi chỉ ra nó có thể đã được thêm vào sau này. Học bổng quan trọng của Matthew cung cấp các tài liệu tham khảo chính về học bổng phê bình với các trích dẫn hoặc các đoạn trích sách mở rộng